• Algemene wedstrijdzaken

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ik wil me verweren tegen de aanklacht. Wat moet ik hierin vermelden?

Geef in je verweer kort en bondig alle feiten weer. Zorg dat het verweer volledig is, noteer alle feiten, ook de woordelijke opmerkingen die gebezigd zijn. Eventueel aangevuld met verklaringen van medespelers of tegenstanders.

Mag ik aanwezig zijn bij de behandeling van de strafzaak?
  • De zaken bij de Tuchtrechter worden uitsluitend schriftelijk of per mail afgehandeld;
  • Bij de zaken die door de Tuchtcommissie worden afgehandeld, kan de aangeklaagde zich schriftelijk of per mail dan wel mondeling en bijgestaan door eventuele getuige(n) verweren.
Wanneer is de uitslag van de tuchtzaak bekend behandeld door de Tuchtcommissie?

De dag na de zitting van de tuchtcommissie om 13.30 uur, tenzij de Tuchtcommissie meer tijd nodig heeft voor een juiste beslissing en gemotiveerde uitspraak.
De uitspraak is op te vragen via Sportlink Club door de eigen vereniging.

Wanneer is de uitslag van de tuchtzaak bekend behandeld door de Tuchtrechter?

Uiterlijk een dag na het verstrijken van de termijn van verweer bij de tuchtrechter. De uitspraak is daarna onmiddellijk op te vragen via het Sportlink Club van de vereniging waartoe beklaagde behoort.

Welke zaken vallen onder de tuchtrechter?

De Tuchtrechter mag uitsluitend oordelen over de volgende overtredingen:
a. Beledigen in woord en/of gebaar;
b. Schelden;
c. Het tonen van gebrek aan eerbied.

Kan ik een schikking treffen?

De aangeklaagde kan zelf geen schikking treffen.

Wanneer wordt een voorlopige schorsing opgelegd?

De commissie van beroep is bevoegd een voorlopige schorsing op te leggen indien ernstige bezwaren tegen de aangeklaagde(n) zijn gerezen en het algemeen bonds- en/of regiobelang dit vraagt, in afwachting van een verdere behandeling van de zaak met onmiddellijke ingang voorlopig op te leggen, zodra de zaak te harer kennis is gebracht, zulks voor een periode van ten hoogste 3 maanden.

Ook de tuchtcommissie kan besluiten tot een voorlopige schorsing. Dit kan bijvoorbeeld na een (ernstig) vergrijp waarbij er een volgende wedstrijd is vastgesteld voor de zittingsdatum van de tuchtcommissie

Wat betekent onvoorwaardelijke schorsing?

Dat beklaagde onvoorwaardelijk het recht is ontzegd, ingaande d.d. deel te nemen aan alle bindende waterpolowedstrijden voor de periode, waarin het team, waarvoor beklaagde als vaste speler staat of wordt opgegeven, X-aantal bindende reguliere competitiewedstrijden moet spelen.

Wat betekent voorwaardelijke schorsing?

Dat wanneer beklaagde gedurende de proeftijd weer met de Tuchtcommissie in aanraking komt, de voorwaardelijk ontzegging van het recht deel te nemen aan alle bindende waterpolowedstrijden bij een veroordeling ten uitvoer zal worden gelegd. Met andere woorden opgeteld wordt bij de nieuwe veroordeling.

Wat wordt verstaan onder wangedrag?

Onder wangedrag wordt onder meer verstaan het opzettelijk of door schuld toebrengen van lichamelijk letsel, het zonder gegronde redenen weigeren of onthouden van medewerking aan de bevoegde organen van de KNZB of enig persoon bij de uitoefening van een officiële functie binnen KNZB-verband, daadwerkelijk of lijdelijk verzet tegen die personen of organen, alsmede het door woord, daad of geschrift ondermijnen van hun gezag.

Wanneer moet ik administratie kosten betalen?

Indien er een uitspraak volgt waarbij de aangeklaagde schuldig is bevonden en een straf als “Berisping” of hoger wordt opgelegd, wordt een administratieve heffing opgelegd, conform de tarieven tuchtrechtspraak.

Wanneer/hoe kan ik beroep aantekenen tegen een uitspraak van de tuchtrechter?

Het is niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen een uitspraak van de Tuchtrechter.

Wanneer kan ik hoger beroep aantekenen tegen een uitspraak van de tuchtcommissie?

Hoger beroep kan worden ingesteld door de klagende instantie - ook bij een ongegrond verklaren van de klacht - en door de aangeklaagde indien door de tuchtcommissie enige andere straf is opgelegd dan die van berisping of ernstige berisping.

Hoger beroep is slechts dan mogelijk indien schriftelijk dan wel mondeling verweer is gevoerd bij de tuchtcommissie.

Hoe kan ik hoger beroep aantekenen tegen een uitspraak van de tuchtcommissie?

Hoger beroep kan worden ingesteld tegen de in eerste instantie gegeven beslissing. Dit moet binnen 5 werkdagen na de dag van verzending per email aan het adres "vereniging@zwembond.nl".

Het beroep wordt via e-mail aan het adres “cvb@knzb.nl” ingediend bij de Commissie van Beroep.

Ontvangst van de email wordt door de KNZB per omgaande via een antwoord e-mail bevestigd.

Wanneer/hoe kan ik hoger beroep aantekenen tegen een uitspraak van de Commissie van Beroep?

Tegen een uitspraak van de Commissie van Beroep is geen hoger beroep mogelijk.

Kan ik opschorting aanvragen van mijn straf?

Opschorting van een straf, kan alleen schriftelijk bij aangetekend schrijven of per e-mail cvb@knzb.nl worden aangevraagd indien men gelijktijdig in hoger beroep gaat.

In Sportlink staat er geen uitspraak van een tuchtzaak

De zaak is waarschijnlijk geseponeerd. Het ging dan om een spelregeltechnische UMV en daar wordt geen tuchtzaak van gemaakt.

De brief waarin aangegeven wordt dat de zaak geseponeerd is , wordt altijd naar het zwembond e-mailadres van de vereniging verzonden. Daarin kunt u zien of dit de reden is dat er geen uitspraak in Sportlink staat.

Mocht dit niet zo zijn dan kunt u het beste een ticket in Sportlink Club aanmaken met een printscreen van de pagina waar de uitspraak zou moeten staan. Dan zal dit nader onderzocht worden.

Hoe kan ik de binnen Sportlink Club de tuchtzaken van onze leden bekijken en de uitspraken hiervan?

Binnen Sportlink Club kun je bij wedstrijdzaken de tuchtzaken terugvinden. Nadere uitleg onder punt 6: rapporten en verkorte uitspraken.

De uitspraken worden ook naar jullie zwembond e-mailadres verstuurd met een pdf als bijlage.