• Privacy

Privacy Statement KNZB

27 februari 2023

Koninklijke Nederlandse Zwembond (afgekort: KNZB), gevestigd aan Coltbaan 1- 19, 3439 NG Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens:
Coltbaan 1- 19
3439 NG Nieuwegein
info@knzb.nl
www.knzb.nl

Definities:
Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het om de leden;

Onderstaand privacy statement heeft betrekking op alle verwerkingen die door de KNZB worden gedaan, in uitvoering van haar functie. Hierbij wordt zowel gedoeld op het offline als het online domein.

Verwerkingen waarvoor dit statement geldt
De Koninklijke Nederlandse Zwembond gebruikt gegevens voor de volgende verwerkingen:

 • Leden- en financiële administratie
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking aan leden en klanten
 • Organisatie van de competitie
 • Bijhouden uitslagen en rankings
 • Inschrijvingen voor wedstrijden van (top)sporters
 • Uitvoering geven aan verzekeringsvraagstukken

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Koninklijke Nederlandse Zwembond verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Profiel (zoals je voor- en achternaam)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens m.b.t. online verkeer (zoals IP adres, cookies, surfgedrag over verschillende websites heen)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Berichten die jij verstuurt via mail, WhatsApp of de Chat-functie
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Salarisgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Koninklijke Nederlandse Zwembond verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (o.a. sportmedische keuringen)
  • Dit is van toepassing op sporters die in een KNZB (top)sportprogramma acteren
 • Lidmaatschap van vakbond
  • Dit is van toepassing op medewerkers van het bondsbureau van de KNZB die een lidmaatschap bij een vakbond hebben
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@knzb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Koninklijke Nederlandse Zwembond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslagen:

 • het bekend maken van informatie over de organisatie alsmede informatie over de leden, op de eigen website;
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • het bekendmaken van de (resultaten van de) activiteiten van de KNZB op de eigen website;
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden en bijdragen of vergoedingen voor startgelden of verenigingsactiviteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
  • Grondslag: Toestemming
 • het onderhouden van contacten met de oud-leden van de verwerkingsverantwoordelijke;
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • Grondslag: Toestemming
 • om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Grondslag: Toestemming
 • om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Grondslag: Wettelijke plicht
 • het afhandelen van uw betaling;
  • Grondslag: Toestemming
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • Grondslag: Contractuitvoering
 • om jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • de Koninklijke Nederlandse Zwembond analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.;
  • Grondslag: Toestemming
 • de Koninklijke Nederlandse Zwembond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Grondslag: Wettelijke plicht

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. De vereniging verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om die vastgestelde doelen te bereiken.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:

 • Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de Koninklijke Nederlandse Zwembond onderworpen is;
 • Vitaal belang: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor iemands leven of gezondheid en de betrokkene niet om toestemming gevraagd kan worden;
 • Gerechtvaardigd belang: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is in het kader van een gerechtvaardigd belang van KNZB of een derde.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Koninklijke Nederlandse Zwembond bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

< Verwerkingsregister KNZB >

Delen van persoonsgegevens met derden
De Koninklijke Nederlandse Zwembond deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Koninklijke Nederlandse Zwembond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Koninklijke Nederlandse Zwembond jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Via onderstaande link zijn de derden opgenomen, waar dit betrekking op heeft.
< Verwerkingen door derden >

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Koninklijke Nederlandse Zwembond gebruikt op haar website functionele, analytische en tracking cookies ten behoeve van marketing en retargeting. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De cookiestatement van de Koninklijke Nederlandse Zwembond is op deze pagina te vinden.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Koninklijke Nederlandse Zwembond en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Eventuele intrekking van jouw toestemming voor de gegevensverwerking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die hebben plaatsgevonden tot het moment dat je jouw toestemming intrekt.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging en/of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@knzb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Koninklijke Nederlandse Zwembond wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. In Nederland is de nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging van het privacy statement
De Koninklijke Nederlandse Zwembond past haar privacy statement van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacy statement worden opgenomen. De Koninklijke Nederlandse Zwembond raadt je dan ook aan het Privacy statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Koninklijke Nederlandse Zwembond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@knzb.nl.

De Koninklijke Nederlandse Zwembond zorgt ervoor dat medewerkers enkel inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn voor de goede uitoefening van hun werk.

Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt de vereniging rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens.

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden, en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.