• Veilige Sportomgeving
 • KNZB

Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon

15 februari 2023

Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon

Algemene taakomschrijving
De VertrouwensContactPersoon (VCP) is contactpersoon binnen de vereniging of bond, rondom grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie.


Taken van de VCP:

 • a. eerste opvang/aanspreekpunt
  De VCP is er voor leden die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag waaronder seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
  De VCP:
  · laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
  · bespreekt mogelijke doorverwijzingen
  · informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond
 • b. doorverwijzen
  De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
 • c. Preventieactiviteiten
  De VCP:
  · profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd
  · houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport.
  · draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving
  · geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor kan het KNZB incidentenprotocol als leidraad worden gebruikt.


Randvoorwaarden
De VCP:

 • Wordt aangesteld door of namens het bestuur
 • Is geen bestuurslid
 • Heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur en/of directie (bv. respectievelijk de voorzitter of directeur)
 • Kan om de vier jaar een VOG overleggen
 • Is niet inhoudelijk betrokken bij procedures
 • Werkt conform het KNZB incidentenprotocol t.b.v. preventie en sanctioneren