• Opleidingen

Proeve van Bekwaamheid (PvB)

16 februari 2023

Verenigingen, ouders, sporters en de KNZB vinden het belangrijk dat trainers, coaches en instructeurs op een verantwoorde manier training of zwemles geven. Bij leszwemmen spreken we over instructeurs en bij de sporttakken over trainers/coaches. Met een trainer/coach- of instructeursdiploma toon je aan dat je bepaalde competenties beheerst en dat je gekwalificeerd bent om training of zwemles te geven. De KNZB toetst deze competenties aan de hand van de Proeve van Bekwaamheid (PvB's), waarin de cursist laat zien wat hij/zij beheerst. Kijk voor de actuele tarieven voor de Proeve van Bekwaamheid in de KNZB webshop.

Intakeprocedure losse trajecten
Het is ook in het nieuwe opleidingsmodel nog steeds mogelijk om losse PvB's of PvB trajecten op niveau 3 aan te schaffen. Om de kwaliteit van de KNZB leerlijnen te waarborgen, gaat daar altijd een intakeprocedure aan vooraf. Wanneer deze procedure met een schriftelijk akkoord van de betreffende ondernemer wordt afgerond, kan er een losse PvB of een PvB traject worden aangevraagd/aangeschaft.

Wat houdt de intakeprocedure in?
Losse PvB's of PvB trajecten niveau 3 kunnen uitsluitend worden aangevraagd/aangeschaft na schriftelijk akkoord van een van de geselecteerd ondernemers. Tijdens de intakeprocedure beoordeelt de ondernemer of de cursist over voldoende kennis, kwaliteiten en ervaring beschikt om, zonder verdere inhoudelijke opleiding, de losse PvB's of het PvB traject met succes af te ronden. De intakeprocedure bestaat uit een intakegesprek, van ongeveer 30 minuten, waar er wordt gesproken over opgedane ervaring langs de badrand, persoonlijke ambitie, motivatie en sporttechnische, parate kennis. De ondernemer vult tijdens of na het intakegesprek het intakeformulier in. Vervolgens wordt er een praktijktoets afgelegd. Deze toets duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens deze toets laat je zien op welke manier je les en/of training geeft. Je voorbereiding telt ook mee voor de beoordeling. De ondernemer vult tijdens of na de praktijktoets het beoordelingsformulier in.

Beiden onderdelen tezamen dienen een positief resultaat op te leveren om te kunnen starten met de losse PvB's / het PvB traject.

Indien de ondernemer constateert dat er aan een aantal zaken nog verder gewerkt moet worden alvorens de cursist kan starten met de losse PvB's of het PvB traject kan je daar samen (maatwerk) afspraken over maken.

De kosten voor deze intakeprocedure bedragen €150,00 per persoon en zijn bij alle geselecteerde ondernemers gelijk.

Toetsing en aanvraag
Het afronden van de PvB's kan binnen de KNZB op twee manieren:

  • door het volgen van opleidingsbijeenkomsten bij lokale ondernemers en deze af te ronden met de bijbehorende PvB's
  • door via zelfstudie de PvB's af te ronden

Deze laatste optie kan bijvoorbeeld geschikt zijn voor trainers, coaches en instructeurs die al jaren aan de badrand staan, maar nog niet gekwalificeerd zijn. Een aanvraag voor het afronden van PvB's zonder gekoppeld opleidingstraject wordt altijd beoordeeld aan de hand van een intake gesprek en een praktijk toets bij een ondernemer. Hieraan zitten kosten verbonden.

Als je al in het bezit bent van één of meerdere PvB’s, kun je deze mogelijkheid ook gebruiken om de laatste proeven af te ronden en zo het diploma te behalen.

Op het moment dat je alle proeven van een bepaald niveau hebt behaald, ontvang je het KNZB trainers/ coaches of instructeursdiploma- en een geldige licentie. Dit diploma is een door NOC*NSF erkend diploma, hiermee ben je bevoegd om training voor de betreffende zwemsporttak of zwemles te geven.

PvB's niveau 2
De benodigde PvB’s om het diploma niveau 2 te behalen zijn:

PvB 2.1 het geven van lessen / trainingen
PvB 2.2 het begeleiden van wedstrijden
of het begeleiden bij de vaardigheidstoetsen (leszwemmen)
of het begeleiden bij de aanloopdiploma's synchroonzwemmen)
PvB 2.3 het assisteren bij diplomazwemmen (leszwemmen)
PvB 2.3 het assisteren bij activiteiten (sporttakken)

PvB's niveau 3
De PvB’s om het diploma niveau 3 te behalen zijn:

PvB 3.1 het geven van lessen / trainingen
PvB 3.2 het coachen van wedstrijden (wedstrijdsporten)
PvB 3.3 het organiseren van diplomazwemmen ( leszwemmen)
PvB 3.3 het organiseren van activiteiten ( sporttakken)
PvB 3.4 het aansturen van kader
PvB 3.5 het afnemen van proefzwemmen (leszwemmen)

Personen die een ALO of CIOS opleiding hebben afgerond, krijgen vrijstelling voor PvB 3.3 en 3.4 op vertoon van hun diploma.

PvB's niveau 4
De PvB’s om het diploma op niveau 4 (alleen waterpolo en wedstrijdzwemmen) te behalen zijn:

PvB 4.1 het geven van trainingen
PvB 4.2 het coachen van wedstrijden
PvB 4.3 het ondersteunen van sporttechnisch beleid
PvB 4.4 ontwikkelen competenties sportkader
PvB 4.5 samenwerken met begeleidingsteam
PvB 4.6 scouten van sporters

Wat moet je doen? De opdrachten voer je volledig zelfstandig uit, onder supervisie van een praktijkbegeleider van je eigen vereniging. Je regelt zelf dat de praktijkbegeleider hiervoor beschikbaar is.