• KNZB
  • ALV

ALV 8 juni 2024: de eenheid is terug

18 juni 2024

ALV KP Is

ALV 8 juni 2024: de eenheid is terug

Chaotisch, verdeeldheid, rommelig. Dit soort antwoorden gaven de verenigingen op de vraag hoe ze de extra Algemene Leden Vergadering (ALV) van 21 maart hadden ervaren. KNZB-voorzitter Hayke Veldman gaf de leden bij de laatste ALV, zaterdag 8 juni op Papendal, bewust de ruimte om nog even terug te blikken op de avond waarbij de moties en ordevoorstellen elkaar in hoog tempo opvolgden. Toen alle stofwolken waren opgetrokken bleek dat de leden onder meer hadden ingestemd met een bescheiden contributieverhoging, die voor 2024 onherroepelijk tot een ‘versobering’ van de dienstverlening zou leiden. Veldman gaf aan zelf ook stevig te hebben gebaald van het verloop van die bewuste ALV en beloofde beterschap. Dat er op 8 juni over alle onderwerpen die in stemming werden gebracht vrijwel unaniem hetzelfde werd gedacht, mag dan ook gerust als een overwinning worden beschouwd. Er was op Papendal dit keer veel meer eenheid dan die bewuste avond in maart. De verenigingen die in de zaal of online waren vertegenwoordigd, straalden duidelijk het gevoel ‘De KNZB, dat zijn we met z’n allen!’ uit.

Niettemin moest de uitkomst van de extra ALV van 21 maart natuurlijk wél worden gerespecteerd. Dat hield in dat de KNZB-organisatie de afgelopen maanden het jaarplan en alle beoogde uitgaven voor 2024 nog eens kritisch tegen het licht heeft gehouden teneinde op een bezuiniging van 300.000 euro op een totale begroting van 13 miljoen uit te komen. Operationeel manager Eric Spithoven gaf op Papendal tekst en uitleg over de gemaakte keuzes.

Dilemma’s en keuzes

“Om te beginnen hebben we de tijdelijke contracten van enkele medewerkers niet verlengd, waardoor we twee FTE besparen. Dit heeft echter wel gevolgen voor de ondersteuning van verenigingen, bijvoorbeeld als het gaat om het behoud van bestaande en het werven van nieuwe leden. Daar kunnen we nu minder tijd in steken dan we van plan waren. Zo beperken we het aantal webinars en toolkits voor verenigingen. Bovendien wordt de ondersteuning bij de organisatie van kampioenschappen en nationale wedstrijden beperkt. Concreet voorbeeld: minder livestreams tijdens NK’s”, zegt Spithoven, die benadrukte dat “we ook heel veel zaken wél gewoon blijven doen.”

Dan een ander thema waar de KNZB voor lastige dilemma’s kwam te staan: opleiden, een kernactiviteit van elke sportbond. Spithoven: “We bevinden ons in een transitie waarbij we steeds meer opleidingen laagdrempelig en dus digitaal aanbieden. De officialopleidingen voor waterpolo lopen daarin voorop en ook de andere opleidingen willen we in een digitale leeromgeving aanbieden. Dit proces heeft door de bezuinigingsperikelen iets vertraging opgelopen. Hetzelfde geldt voor de trainersopleiding niveau 4 en de ontwikkeling en bemensing van de externe beoordelaars. Zij doen dit al jaren onder dezelfde voorwaarden en er ligt een nadrukkelijke wens om dit te actualiseren. Maar met een beperkter budget is daar dus helaas minder ruimte voor.”

“Tegelijkertijd maken we na een aantal jaren van droogte gelukkig grote sprongen in het opleidingslandschap”, vervolgt Eric Spithoven. “De structuur en het aanbod van de officialopleidingen bij waterpolo zijn aanzienlijk verbeterd en de generieke opleiding niveau 2 is in lijn met de Sportakkoord-regeling in ontwikkeling. Daarvoor hebben we in het najaar een pilot en is het in december operationeel. We zitten midden in de nieuwe afspraken met ondernemers die de opleidingen voor ons uitvoeren en de samenwerking met het platform Zwemcoach.nl voor zwemtrainers is opgestart. Door onder meer deze acties voldoen we weer ten volle aan de kwaliteitseisen van NOC*NSF."

Andere concrete bezuiningsmaatregelen voor 2024 zijn een minder intensieve (politieke) lobby voor de zwemsport, het uitstellen van de invoering van een nieuw ‘relatiemodel’, het kritischer kijken naar het ‘overnachtingenbeleid’ van vrijwilligers bij evenementen en het afschaffen van een periodiek kledingpakket voor waterpolo-officials. Spithoven: “Bij waterpolo was het gebruikelijk dat officials eens in de zoveel jaar een nieuw pakket kregen. In onze andere sporttakken worden officials voorzien van kleding door de verenigingen of ze schaffen het zelf aan. Dit trekken we nu gelijk ten nadele van de waterpoloscheidsrechters. We hopen dat de verenigingen zelf deze waardevolle vrijwilligers voortaan van gepaste kleding willen voorzien.”

Tot slot somde Spithoven nog een aantal andere maatregelen op waar de verenigingen niet of nauwelijks iets van zullen merken. Zo is de deelname aan twee topsportevenementen in 2024 geschrapt (EK wedstrijdzwemmen in Belgrado en het WJK o.18 voor de waterpolojongens in Argentinië), gaat er een streep door een promotievideo voor de zwemsport en wordt er kritischer gekeken naar de vertegenwoordiging van officials en bestuurders bij internationale wedstrijden. “Daarnaast zijn we verschillende ideeën aan het uitwerken hoe we – buiten contributies, sponsorinkomsten en subsidies – meer opbrengsten uit de sport zelf kunnen halen.”

Naar aanleiding van de gepresenteerde bezuinigingen vroeg Johan Hol van MNC Dordrecht of het toch niet beter was geweest wél voor de voorgestelde verhoging van contributie te stemmen en om dat eventueel alsnog te doen? Voorzitter Veldman gaf hierop aan dat het opnieuw aanpassen van de begroting voor 2024 halverwege het jaar geen optie meer is, maar dat de hartenkreet van Johan zeker door iedereen meegewogen kan worden als de begroting voor 2025 moet worden vastgesteld.

Positieve ‘vibe’

Hoewel hij liever een ander verhaal had verteld, was er bij de meeste verenigingen uiteindelijk wel begrip voor de door Eric Spithoven toegelichte keuzes. Ze hadden er immers ook zelf voor gestemd. Maar de positieve ‘vibe’ die Linda Edens van Z&PV De Veene uit Almelo en Wierden met haar enthousiaste presentatie aan het begin van de ALV over G-Zwemmers de zaal had meegegeven, was daar vast ook mede debet aan. Net als de KPI’s (key performance indicators) die door algemeen directeur Aschwin Lankwarden werden getoond, naar aanleiding van vragen bij de extra ALV in maart (zie foto boven). Lankwarden: “We werken ondertussen ook aan een meerjarenbeleidsplan, dat we bij de volgende ALV in het najaar zullen presenteren. De KPI’s ‘aantal leden’ en ‘topsport in de top-10’ zijn mooie voorbeelden als eindpunt van meerdere beleidslijnen. Ons doel is om uiteindelijk alle resultaten van de beleidslijnen te kunnen meten.”

Dat uit de jaarcijfers van 2023 bleek dat het resultaat ruim 230.000 euro minder negatief uitviel dan was begroot, was een positieve meevaller die penningmeester Jeroen de Leeuw presenteerde. In zijn toelichting waakte De Leeuw traditiegetrouw voor al te veel optimisme als het om de financiën van de bond gaat. Oftewel: ‘we’ moeten niet denken dat het ook in 2024 wel weer losloopt…” De aangekondigde bezuinigingen zijn écht nodig”, drukte hij de aanwezigen – live en online - op het hart na het tonen van een hele rits cijfers, percentages en grafieken. “Het zou enorm helpen als we met z’n allen erin slagen de dalende lijn van het ledenaantal weer als een hockeystick omhoog te laten buigen.” Ter indicatie: in 2015 had de KNZB nog 140.000 leden en in 2021 nog maar iets meer dan 100.000. De Leeuw: “In 2022 en 2023 is er gelukkig weer sprake van een lichte stijging, maar we moeten uiteindelijk weer terug zien te komen op die 140.000!”

Uitstel RvT-model

Hoe dan ook verleenden de leden het bestuur décharge voor het jaarverslag en de jaarrekening over 2023. Ook stemden zij in met het uitstellen van het eerder door de ALV genomen besluit om per 1 januari 2025 het Raad van Toezicht-model voor het KNZB-bestuur in te voeren. Hayke Veldman: “Wij achten het niet verstandig om dat nu te doen. Het doel is om tot een verbetering te komen, maar we hebben er momenteel de tijd, middelen en mankracht niet voor om het goed te implementeren.” Dit betekent tegelijkertijd dat de voor de overgangsperiode aangestelde Auditcommissie nog even zal moeten aanblijven. Hier was ook geen bezwaar tegen. Wél moet de KNZB op zoek naar een nieuw bestuurslid, want Joëlle Staps stelt zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn. Er zal een wervingsprocedure worden opgestart voor nieuwe kandidaat-bestuursleden die dan bij de volgende ALV verkiesbaar zijn. Bestuurslid Henk Derwel is wél herkiesbaar en zal dan ook door het bestuur worden voorgedragen voor een tweede termijn.

De aftredende secretaris van de Commissie van Beroep, Rein Brouwer, zal bij die vergadering – net als Joëlle Staps - in het zonnetje worden gezet. Van Sandra Willems, de aftredende voorzitter van de Tuchtcommissie, werd op 8 juni al afscheid genomen. Hayke Veldman dankte haar namens de KNZB met bloemen, een oorkonde en een beeldje voor de zes jaar dat ze zich vrijwillig voor de Tuchtcommissie had ingezet. Naar de heer Ersoy, die eveneens is gestopt als lid van de Tuchtcommissie maar niet bij de ALV kon zijn, is een bloemetje opgestuurd.

De vier andere leden van de Tuchtcommissie (mevrouw P. de Fouw, de heer R. Verkade, de heer S. Leenaars en mevrouw M. Erkelens) stellen zich allen herkiesbaar voor een nieuwe periode, wat door de ALV ook werd bekrachtigd. De benoeming van nieuwe leden voor de Tuchtcommissie staat voor de volgende ALV op de agenda.

Hayke Veldman en Sandra Willems.Prijzen

Na alle formele stemmingen en besluiten mocht Hayke Veldman aan het eind van de vergadering nog een drietal prijzen uitreiken. Na ruim 45 (!) jaar vrijwilligerswerk voor verschillende verenigingen te hebben gedaan als trainer, scheidsrechter en bestuurder, verdiende Reijer Paerel van ZC De Vuursche de KNZB Vrijwilligersprijs als geen ander.

De KNZB Prestatieprijs was voor de Nederlandse waterpolovrouwen die in juli 2023 in het Japanse Fukuoka wereldkampioen werden en in januari 2024 in een sfeervol en swingend Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven de Europese titel wonnen. Namens de selectie nam bondscoach Evangelos Doudesis de mooie woorden én onderscheidingen in ontvangst.

Gabriëlle en Sven van der Loo waren aanwezig ter ere van hun eind april overleden man en vader Peter. Hij kreeg postuum de KNZB Waarderingsprijs uitgereikt. Peter was jarenlang binnen allerlei geledingen voor de KNZB actief, in de regio, bij zijn vereniging en als waterpoloscheidsrechter.

“Zijn professionele baan als manager Finance bij de KNZB was hem op het lijf geschreven", citeerde Hayke Veldman collega Thijs van Berckel, leidinggevende van Peter bij de KNZB. “Het voelde voor hem niet als een baan maar als een roeping. Ongelooflijk toegewijd, 200% inzet, kantoortijden kende hij bij wijze van spreken niet. Bovenal een echte vakman en hij had een enorme bereidheid om te leren. Als collega is hij te karakteriseren als oprecht, altijd behulpzaam en zeer loyaal. Met het verlies van Peter verliest de KNZB ook een betrokken, bescheiden en sociaal mens. Iemand die geïnteresseerd was in andere mensen en wist te verbinden. De KNZB is Peter veel dank verschuldigd voor wat hij heeft betekend.”

Met een warm applaus lieten de leden merken dat de KNZB Waarderingsprijs niemand anders meer toekomt dan Peter van der Loo.