• KNZB
  • ALV

Extra ALV: meerderheid leden KNZB kiest voor bezuinigen

31 maart 2024

ALV Papendal 21 maart 2024

Extra ALV: meerderheid leden KNZB kiest voor bezuinigen

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de KNZB had op 7 december weliswaar het Jaarplan 2024 goedgekeurd, maar de bijbehorende begroting kwam er toen niet doorheen. De voorgestelde 13% contributieverhoging boven op de indexering van 3,2% was een brug te ver voor de leden. Daarmee ontstond er een gat in de begroting. Het gevolg was een extra ALV op 21 maart om met elkaar het gesprek te voeren wat wel of niet haalbaar was. De leden werden het uiteindelijk met elkaar eens over een contributieverhoging van 2,8% (6% inclusief de eerder vastgestelde indexering van 3,2%). Dat betekent dat niet alle in het Jaarplan 2024 genoemde activiteiten (100%) kunnen worden uitgevoerd.

Een contributieverhoging van ‘netto’ 2,8% in plaats van de voorgestelde 11%; dat was de uitkomst van bijna 3,5 uur vergaderen op Papendal. “Het is een moeilijke opdracht, waarbij de benodigde vernieuwingen behoorlijk onder druk komen te staan. Maar we hebben er mee te dealen, want u bent per slot van rekening de baas! Het bestuur zal de directie opdracht geven een invulling te geven aan een versobering van de werkzaamheden”, sprak voorzitter Hayke Veldman tot de bijna 70 vertegenwoordigers van verenigingen in de zaal plus ruim 90 online aangesloten.

CAO Sport

Op weg naar de stemming waar het deze avond allemaal om draaide, gaf algemeen directeur Aschwin Lankwarden een heldere uitleg over waar de KNZB allemaal mee bezig is. Veel, zo werd duidelijk, en om dat allemaal te kunnen blijven doen was die voorgestelde contributieverhoging van 11% ook eigenlijk wel een must. “Want”, zo betoogde Lankwarden, “het is niet zo dat we allemaal extra initiatieven willen gaan ondernemen. Alleen al het op peil houden van de huidige dienstverlening is nu eenmaal duurder geworden. Vooral door de recente aanpassingen in de CAO Sport en daarnaast nog tal van andere kostenstijgingen.”

“Overigens beseffen we heel goed dat veel verenigingen op hun beurt ook te maken hebben met gestegen kosten, bijvoorbeeld voor badwater. Dus alleen daarom al valt het ons zwaar om een extra – en ook best fors - beroep op onze leden te doen om het jaarplan uit te kunnen voeren”, aldus Lankwarden.

De telefonische bereikbaarheid van de KNZB is recent aanzienlijk verbeterd en verder vertelde technisch directeur waterpolo Arno Havenga bevlogen over het project ‘Versterken van de top-teamsportcompetities en topclubs 2032’ waar de KNZB (voor waterpolo) samen optrekt met de collega-bonden voor handbal, hockey korfbal en volleybal. Mede dankzij een subsidie van VWS en de betrokkenheid van VSG (Vereniging Sport & Gemeenten), NOC*NSF en inzet vanuit de KNZB kunnen er bij de clubs professionals aan het werk en kan de Eredivisie waterpolo starten met een kansrijke pilot voor een kwalitatief hoogwaardig livestream-platform.

De presentatie van Lankwarden en de spontane aanvulling van Havenga konden rekenen op instemming van de ALV. Daarna was het tijd voor datgene waar iedereen toch voor was gekomen of online was aangeschoven: gaan we wel of niet akkoord met een contributieverhoging van 11%?

(e)moties

Na het – uiteraard – positieve stemadvies van het bestuur bij monde van voorzitter Hayke Veldman, gaf ook Onno Sloterdijk namens de Auditcommissie groen licht voor de gevraagde bijdrage. Wel adviseerde de Auditcommissie om KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) te koppelen aan het jaarplan, zodat de ALV over een jaar ook beter kan beoordelen of de beoogde doelen zijn behaald.

‘Akkoord gaan met 11% mét KPI’s’ was ook in grote lijnen het voorstel dat via een motie door DSZ als eerste in stemming werd gebracht en die met een kleine meerderheid (53% voor) werd aangenomen. ‘Case closed’ zou je zeggen. Maar…het ordevoorstel om niet meer te stemmen over twee andere twee ingediende moties, haalde het niet. Nadat motie 2 - ingebracht door UZSC - om de ontbrekende vier ton in de begroting via een drietrapsraket (waaronder een groot deel bezuinigingen) bij elkaar te ‘sparen’ werd verworpen, deed het curieuze feit zich voor dat motie 3, eveneens met een lichte meerderheid, werd aangenomen.

Omdat dit laatste voorstel van ZPC Amersfoort, namens meerdere verenigingen, door de beperkte contributieverhoging opnieuw tot een gat in de begroting leidt, deed het Hayke Veldman verzuchten: “U geeft als vergadering twee verschillende richtingen aan. Welke opdracht moeten wij nu aan de directie geven?!” In de daaropvolgende stemming over de begroting zoals aan de leden voorgelegd, werd de verdeeldheid onder de clubs opnieuw goed zichtbaar: 34 verenigingen stemden vóór en 41 verenigingen tegen.

De ordevoorstellen en (e)moties volgden elkaar vervolgens in hoog tempo op. De immer relaxt ogende voorzitter Veldman probeerde de rust in de vergadering te bewaren, maar gaf eerlijk toe zich ‘nu af en toe gevierendeeld’ te voelen. Uiteindelijk volgde er - na de nodige vijven en zessen - toch consensus. Dat wil zeggen dat bij de laatste stemming liefst 81% van de leden akkoord ging met 6% contributieverhoging inclusief indexering plus enkele aanvullingen. Zeg maar: motie 3+ met de opdracht aan de directie om het eerder vastgestelde jaarplan en dito begroting aan te passen (plús KPI’s) c.q. de dienstverlening te versoberen. Ook werd er door de leden gevraagd om een meerjarenbegroting.

Nadat Hayke Veldman de aanwezigen had beloofd dat ‘de werkorganisatie uiteraard ook met een afgeslankte begroting haar uiterste zal doen om de zwemsport en de verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen’, klonk er rond de klok van half elf toch nog een eensgezind applaus. “Want: de KNZB, dat zijn wij allemaal!”

De volgende (reguliere) ALV van de KNZB wordt gehouden op zaterdag 8 juni.