• Bestuurlijke ontwikkeling
  • KNZB

Integratieproces regiobesturen

23 januari 2023

Header 2

Integratieproces regiobesturen

Donderdag 21 april 2022 hebben bestuurders van de KNZB-regio’s gesproken met vertegenwoordiging uit het bestuur en directie over de impact van de beslissingen in de laatste ALV. De wijze waarop we gezamenlijk, met oog voor de continuïteit van de sport, de overgang naar deze nieuwe structuur kunnen laten verlopen is hierbij besproken. In een constructieve sfeer met het gedeelde belang van de sport voorop is gekeken naar het verleden, maar zeker ook met een nadrukkelijke blik gericht op de toekomst.

Het eerste deel van deze bijeenkomst is besteed aan het terugkijken op het proces tot aan de ALV, de communicatie en afstemming tussen de Adviesraad Regiozaken en het KNZB-bestuur en de communicatie rondom de besluitvorming. De voorlopige conclusie is dat verschillende verbeterpunten aan te wijzen zijn die zeker moeten worden meegenomen richting de toekomst. Zowel de aanwezige bestuurder als de aanwezige regiobestuurders hebben aangegeven dat het belangrijk is hier nader met elkaar over te spreken om te voorkomen dat zaken uit het verleden de toekomst in de weg staan. Een vervolg wordt gepland.

Het tweede deel is besteed aan de inhoud van de genomen besluiten, de wens van de verenigingen zoals opgenomen in die besluiten om de bestaande expertise zoveel mogelijk voor de zwemsport te behouden en de rol die de regiobestuurders daarin zouden kunnen spelen. Hier komen drie vrijwillige functies naar voren:

  • Een rol in de gevormde Klankbordgroep die namens de verenigingen de directeur adviseert;
  • Een rol in de projectgroep om invulling te geven aan het aangenomen amendement van de bondsraad om ’niet-sport gerelateerde zaken’ in de werkorganisatie specifiek te beleggen;
  • Een rol in de projectgroep om de financiële integratie, inclusief passende processen, vorm te geven.

Alle aanwezigen konden instemmen met de voorgestelde acties. Deze acties worden nader op papier uitgewerkt met een procesvoorstel en tijdspad. Daarna wordt aan de huidige regiobestuurders gevraagd waar zij hun persoonlijke bijdrage voor de zwemsport aan willen leveren. Helaas heeft een aantal bestuurders op voorhand al aangegeven dat dit moment voor hen een natuurlijk moment is om hun vrijwilligerstaak neer te leggen. Met veel waardering voor de inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren wordt dit gerespecteerd. Daar waar de verschillende projectgroepen menen onvoldoende een vertegenwoordiging te zijn van de verenigingen zal actief gezocht worden naar aanvulling.

Na het strategische besluit van de ALV om toe te werken naar een werkorganisatie, de instelling van een Klankbordgroep en per 1 januari 2025 de overgang naar het Raad van Toezicht model is hiermee een eerste aanzet gedaan voor een volgende stap naar een KNZB-organisatie waarin iedere vrijwilliger zich met trots en plezier inzet voor de zwemsport.