• Bestuurlijke ontwikkeling
  • KNZB

Samen aan de slag

23 januari 2023

Hannah busing Zyx1b K9mqm A unsplash

Samen aan de slag

In vervolg op de eerder gevoerde gesprekken tussen de regiobestuurders en het bestuur is naar voren gekomen dat gebeurtenissen in de afgelopen jaren hebben geleid tot een gebrek aan vertrouwen vanuit de regiobestuurders. Tevens hebben de regiobestuurders, en daarmee de verschillende vrijwilligers in de regio, het proces rondom en de uitkomst van de Bestuurlijke ontwikkeling ervaren als een gebrek aan erkenning van hun inzet voor onze sport. Alsof al die inspanningen van de vele vrijwilligers in de vijf regio’s opeens niet meer nodig zouden zijn.

In een open dialoog onder leiding van Hayke Veldman, onze nieuwe bestuursvoorzitter, zijn deze ervaringen en gevoelens nogmaals de revue gepasseerd. Er was ruimte voor vragen, kritiek en aanbevelingen. De aanwezige leden van het bestuur toonden hiervoor begrip en riepen op om gezamenlijk te kijken hoe de onderlinge communicatie verbeterd kan worden. Ook willen we gaan kijken hoe we samen de transitie van de huidige structuur naar de nieuwe structuur van onze zwembond kunnen vormgeven.

In het vervolg van de bijeenkomst werd de blik naar de toekomst gericht. De verenigingssport is na de lockdown krakend en piepend weer op stoom gekomen. Dit vraagt de nodigde inzet vanuit de KNZB-vrijwilligers. Daarnaast hebben we de uitdaging om de samenwerkingsstructuur om te vormen conform de uitgangspunten die in de ALV zijn besloten. Een nieuwe opzet van de organisatie waarbij ook de sturing van de sporttakken, naast de uitvoering, nadrukkelijker komt te liggen bij de vrijwilligers, ondersteund door enkele betaalde krachten. Deze transitie, die om verschillende redenen gewenst is, maar vooral om beter te kunnen inspelen op de wensen en eisen van de sporters en om vrijwilligers in de toekomst beter te kunnen faciliteren, zal niet eenvoudig zijn. Per sporttak lopen oplossingen en het tempo uiteen. Dit kan soms lastig zijn in de overgang, maar voorkomt dat de sporters en de sport de dupe worden van de organisatorische veranderingen. Naast de verschillende sporttakken zijn er ook verschillende sporttak overstijgende activiteiten waarmee we verenigingen en vrijwilligers faciliteren. Dit betreft voor een belangrijk deel activiteiten die op dit moment onder de verantwoordelijkheid en aansturing van de regiobesturen vallen. De structuur en opzet van de kolom ‘verenigingsondersteuning en participatie’ is aan de oorspronkelijke plannen toegevoegd. Het vergt nog het nodige denkwerk om dit op de meest passende wijze in te richten.

Qua financiën liggen er ook belangrijke vraagstukken. Voor het jaar 2023 moeten er begrotingen worden opgesteld, terwijl de opzet ervan vanuit de nieuwe structuur naar verwachting nog niet reëel is. De inrichting van de administratieve vastlegging zal op een passende wijze moeten worden opgezet, onder andere rekening houdende met toekomstige rapportagewensen. Maar ook met een passend autorisatieschema zodat vrijwilligers, die vaak kosten voorschieten, spoedig vergoed kunnen worden en binnen budgettaire kaders, soepel kunnen opereren om de sport te faciliteren. Ook zijn er een aantal historische ‘hangijzers’ die besproken moeten worden naar tevredenheid van alle leden.

Photo by Hannah Busing on Unsplash