• Bestuurlijke ontwikkeling
  • KNZB

Update Bestuurlijke ontwikkeling

23 januari 2023

Hannah busing Zyx1b K9mqm A unsplash

Update Bestuurlijke ontwikkeling | 26-06-2022

In het plan op hoofdlijnen is aangegeven dat de Bestuurlijke ontwikkeling langs drie pijlers wordt gerealiseerd, één werkorganisatie van vrijwilligers en bureaumedewerkers, van een beleid verrijkend bestuur naar een Raad van Toezicht model en een Klankbordgroep als adviserend orgaan aan de directie.

Binnen de pijler werkorganisatie, ligt de focus na het gesprek met de regiobesturen op het vormen van de nieuwe structuur. De regiobesturen zullen statutair gaan vervallen, de activiteiten worden op een passende manier in de nieuwe werkorganisatie opgenomen. Een transitieplan toegespitst per regio zal in de volgende ALV worden voorgelegd. Daarnaast zullen we iedereen die werkzaam is in de oude en de nieuwe werkorganisatie meenemen in de veranderingen door o.m. deze nieuwsbrief met updates.

De nieuwe organisatie wordt conform het ALV besluit vormgegeven langs de verschillende sporttakken. De structuur voor het waterpolo staat op papier, maar er is een vervolgstap nodig om de organisatie te activeren en waarbij duidelijk de verschillende rol-taak-verantwoordelijkheid per commissie wordt afgesproken. Deze invulling kan alleen maar samen met de vrijwilligers in de commissies zelf worden opgepakt. Voor de werkorganisatie voor het Schoonspringen is een kick-off meeting gepland voor 13 juli. Ook binnen het wedstrijdzwemmen en het synchroonzwemmen gaan stappen gezet worden. De specifieke kenmerken per sporttak zullen het tempo van die sporttak bepalen.

Om het besluit van de ALV aangaande de werkorganisatie te formaliseren zijn er aanpassingen nodig in de statuten. Een deskundige projectgroep is hier mee aan de slag en hoopt een voorstel te kunnen voorleggen op de ALV van december. Daarnaast werken we in de komende jaren tot aan 2025 gefaseerd toe naar een Raad van Toezicht model. De eerste wijzigingen die al nodig zijn zullen nu al worden opgenomen in de statuten.

Ten slotte, de Klankbordgroep en de directie komen voor een volgend overleg samen op 23 juni. Tijdens dit overleg komen de meest actuele onderwerpen die spelen in de KNZB en in de zwemsport in het algemeen aan de orde. In een volgende nieuwsbrief wordt een verslag opgenomen van dit overleg.