• Bestuurlijke ontwikkeling
  • KNZB

Bestuurlijke Ontwikkeling

23 januari 2023

Hannah busing Zyx1b K9mqm A unsplash

Bestuurlijke ontwikkeling | 27-07-2023

De KNZB heeft de afgelopen jaren ingezet op het thema bestuurlijke ontwikkeling. Veel zaken blijven 'work in progress' en worden al in de 'lijn' van de organisatie uitgevoerd. De bestuurlijke ontwikkeling wordt langs drie pijlers gerealiseerd:

  1. Eén werkorganisatie van vrijwilligers en bureaumedewerkers;
  2. Herijken van ons governance model in 2025;
  3. Een Klankbordgroep als adviserend orgaan aan de directie.

Ondertussen zijn er mooie stappen gezet! De statuten en reglementen zijn aangepast en vastgesteld in de afgelopen ALV's. Een belangrijk aspect daarbij is dat de KNZB vanaf nu werkt met volledige, bijzondere en tijdelijke lidmaatschappen. Zie: Artikel A.5 van de statuten. Verenigingen kunnen deze vormen van lidmaatschap gebruiken om leden te binden en te behouden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een openwaterwedstrijd waar ook niet leden, tijdelijk aan kunnen deelnemen.

Op de website van de KNZB kunnen verenigingen ook informatie vinden hoe om te gaan met haar eigen statuten en reglementen. Bij het onderdeel statuten en reglementen staan modelstatuten waar onder andere rekening is gehouden met de aanpassingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

In 2025 herijken we ons Governance model. Op dit moment werken we met een beleidsverrijkend bestuur. Op termijn onderzoeken we welk model het beste bij onze organisatie past en gaan we hierover in gesprek met onze leden.

We zijn blij te kunnen delen dat de klankbordgroep is opgericht. Deze klankbordgroep komt regelmatig samen met de directie van de KNZB bijeen. Doel is sparren over strategische thema's met de bedoeling de verbinding met de sporters en leden te versterken, het beleid en de activiteiten te laten aansluiten op de wensen en ontwikkelingen binnen het zwemmen. Onderwerpen zoals opleidingen en professionalisering sportverenigingen zijn ondertussen aan de orde geweest. Voor de klankbordgroep worden nog enkele leden gezocht. Hiervoor zal een procedure in gang worden gezet.

Vanaf 1 januari jl. werken we met één werkorganisatie. De structuur van deze werkorganisatie bestaat uit vrijwilligers en betaalde krachten. De werkorganisatie omvat vijf sporttakken en de verenigingsondersteuning- en participatie kolom (VOP-kolom). Daarnaast omvat deze laatste ook sporttak overstijgende onderwerpen zoals veilig sportklimaat, ledenwerving en behoud, vrijwilligersbeleid. In september 2023 geven we op de website en in de nieuwsbrief meer informatie hierover.

Afgelopen maanden is er behoorlijk veel veranderd. Wij zijn ontzettend blij en trots dat het overgrote deel van de vrijwilligers nog aan de KNZB verbonden is. Zij vertegenwoordigen een belangrijk onderdeel van de KNZB. Mooi om te ervaren dat de jarenlange ervaring van verschillende vrijwilligers nu tot uiting komt in verschillende commissies en taakgroepen binnen de nieuwe werkorganisatie, maar ook binnen de VOP- kolom en de klankbordgroep. Met elkaar proberen we over de grenzen van de oude regio’s te denken. Gelukkig hebben we veel kennis en ervaring kunnen behouden en zijn veel vrijwilligers in de nieuwe werkorganisatie en ook in de klankbordgroep aan de slag gegaan. De voormalige sportactiviteiten van de regio zijn in de sporttakken ondergebracht. Deze vallen dus zeker niet weg, maar zijn op een nieuwe wijze georganiseerd in de 5 sporttakken.

Wekelijks zijn veel vrijwilligers aan het werk om onze competities en alles wat daartoe behoort met ondersteuning van de diverse projectleiders in goede banen te leiden. De structuur staat in de steigers en veel werkzaamheden zijn belegd. Op dit moment werken we o.l.v. de projectleider Dorien Dijk aan verbeteren en vernieuwen van de (administratieve) processen.

Samen met onze vrijwilligers en betaalde krachten gaan we na de vakantie door met de voorbereidingen voor het jaarplan en de begroting 2024.

We kunnen terugkijken op een bewogen en intensief proces en er zijn mooie stappen gemaakt. Dagelijks zijn we met zijn allen bezig om meer stappen vooruit te zetten.

Met bijzondere dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en zich dagelijks inzetten voor onze (mooie) zwemsport.

We gaan naar één werkorganisatie | 20-06-2023

De samenleving verandert, de KNZB verandert mee. Er wordt dan ook hard gewerkt aan de bestuurlijke ontwikkeling van onze organisatie. Een van drie belangrijke pijlers is de vorming van één werkorganisatie. Voor een optimale samenwerking tussen bureaumedewerkers en vrijwilligers. Wij zijn immers samen de KNZB!

We gaan je in de nieuwsbrieven die volgen op de hoogte houden van de ontwikkelingen om de zwemmer nog beter te bedienen. De transitie van de realisatie naar één werkorganisatie heeft veel impact en verdient de juiste zorg, aandacht en ondersteunende structuur. Daarom doen we dit samen, de medewerkers van de KNZB, leden van taakgroepen, commissieleden en vrijwilligers slaan de handen in een en werken aan de ontwikkeling van de organisatie.

Mocht je vragen hebben? Stel ze gerust. Mocht je advies voor ons hebben? Graag! Meld je aan bij dorien.dijk@knzb.nl

Waarom de verandering naar een werkorganisatie?
De sporter verandert in hoog tempo. De sport moet dat ook om het juiste aanbod te kunnen verzorgen en zo te kunnen blijven bijdragen aan de behoefte van haar leden en de sporter. De vrijwilliger verandert in hoog tempo. De structuur en werkverdeling dient hierop te worden aangepast om de aantrekkelijkheid van het vrijwilligerswerk te behouden. Verbeteren en aanpassen van de structuur van onze organisatie, zorgt ervoor dat we met elkaar beter kunnen inspelen op wat er leeft en speelt op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Uiteindelijk kunnen we dan nog beter helpen bij vragen van verenigingen en worden regels helder voor iedereen. Er is eenduidige besluitvorming binnen de sporttakken door toe te werken vanuit één werkorganisatie bestaande uit zowel de vrijwilligers als de bureaumedewerkers.

Kennis en kunde
Er is een start gemaakt met de inrichting van de werkorganisatie aan de hand van de sporttakken, aangevuld met de kolom verenigingsondersteuning en participatie (sporttak overstijgend). Zo zijn zes overlegstructuren voor de sport ontstaan, zoals ook in de bestuurlijke ontwikkelingsnotitie is uitgewerkt. Elke sporttak heeft commissies, taakgroepen en projectgroepen. Inrichting van de structuur en de processen worden gezamenlijk vormgegeven in de verschillende sporttakken: Schoonspringen, Synchroonzwemmen, Waterbasketbal, Waterpolo en Zwemmen. De kennis en kunde vanuit de regio’s van alle sporttakken gaat op deze manier niet verloren. In een volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over de nieuwe structuur.

Ode aan de Vrijwilligers
De zwemsport kan niet zonder vrijwilligers. Laat de zwemmer niet verzuipen en help mee onze sport betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Binnen de sporttakken wordt veel werk verzet om tot een goede organisatie te komen met duidelijke taakomschrijvingen en doelstellingen. Dat vraagt in sommige gevallen een flexibele instelling. We hebben het voor elkaar gekregen om zoveel mogelijk KNZB-vrijwilligers te integreren vanuit de regio’s in een gezamenlijke landelijke werkorganisatie die regio overstijgend werkt. Ben jij nog niet benaderd, maar wil je graag een rol spelen in een commissie of taakgroep binnen een bepaalde sporttak neem dan contact op met de KNZB mensen van de sporttakken. Ons streven is om met elkaar de zwemmers te faciliteren om hun sport nog beter uit te kunnen oefenen. We vragen daarom onze vrijwilligers, gevraagd én ongevraagd, met ons mee te denken. We doen dit proces immers met elkaar! We zijn samen de KNZB!

Heb je interesse om deel te nemen in een commissie of een taakgroep van een sporttak, dan kun je contact opnemen met de volgende mensen:

Voor waterpolo: waterpolo@knzb.nl contactpersoon Ilse Sindorf

Voor wedstrijdzwemmen: zwemmen@knzb.nl, contactpersoon Christian Scholtes

Voor synchroonzwemmen, schoonspringen en waterbasketbal: synchroonzwemmen@knzb.nl, schoonspringen@knzb.nl en waterbasketbal@knzb.nl: contactpersoon Irma Duim

Hartelijk dank voor je aandacht. In de volgende nieuwsbrief vind je een update van het project.