TeamNL Game Actievoorwaarden

Actievoorwaarden ‘KNZB RQM Game'

1. Algemeen

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘[naam activatie]’ (verder te noemen: de Actie), welke wordt georganiseerd door KNZB gevestigd aan de Coltbaan 1 te Nieuwegein
 • Op deze Actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing.
 • Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze Actievoorwaarden.
 • KNZB behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de Actievoorwaarden dan wel een vroegtijdige beëindiging van de Actie, zal via deze pagina bekend worden gemaakt.

2. Deelname

 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder. // Deelname aan de Actie is enkel toegestaan voor Nederlandse ingezetenen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • De actie loopt van dinsdag 28 november december tot en met vrijdag 1 december 18.00 uur, hierna te noemen: 'actieperiode’. Daarna kan niet meer worden deelgenomen.
 • Tijdens deze actieperiode kunnen deelnemers via de aanmeldlink deelnemen aan de actie. Een deelnemer dient alle verplichte invulvelden volledig in te vullen om kans te maken op de prijs.
 • Iedere deelnemer mag eenmalig deelnemen. Wanneer blijkt dat een deelnemer meerdere malen heeft meegedaan, mag de KNZB de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen.
 • Onder alle deelnemers worden 2 VIP tickets voor de RQM finales op zondag 3 december verloot.

Alle overige kosten zijn voor eigen rekening.

 • Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd.

3. Vaststelling van de winnaar

 • De KNZB wijst de winnaar aan door een onafhankelijke trekking.
 • De winnaar van de actie wordt via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gebracht. Dit gebeurt uiterlijk op 1 december 2023 Over de uitslag wordt, behalve het benoemen van de winnaar, niet gecorrespondeerd met de deelnemers.
 • De winnaar ontvangt uiterlijk 2 december via e-mail de VIP tickets.
 • Indien een mogelijke winnaar niet beschikbaar is op datum van het gewonnen ticket, dan mag de mogelijke winnaar de tickets, zonder er geld voor te vragen, overdragen aan iemand anders.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.

4. Privacy

 • KNZB vraagt bij deelname aan de Actie om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. De door jouw opgegeven persoonsgegevens worden met inachtneming van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving verwerkt. Voor meer informatie kan je onze privacyverklaring raadplegen op https://www.knzb.nl/kennisartikelen/privacy-statement-knzb
 • Wij delen je gegevens met externe dienstverleners om bepaalde verwerkingsactiviteiten in het kader van de Actie voor ons uit te voeren.
 • Indien je expliciet toestemming geeft kunnen wij jouw gegevens ook delen met TeamNL en Nederlandse Loterij.
 • Jij kan je toestemming altijd weer intrekken. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring op https://www.knzb.nl/kennisartikelen/privacy-statement-knzb
 • Wij bewaren je gegevens tot het einde van de actie. Naam en e-mailadres worden verwijderd na afloop van de Actie, tenzij er een opt-in is verstrekt voor de KNZB nieuwsbrief.

5. Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.
 • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.
 • De KNZB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen op aanmeldpagina, of een van de andere online platformen van de KNZB. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor enig mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).
 • De KNZB is niet aansprakelijk voor problemen op technisch, organisatorisch en administratief gebied of indien de Actie, om welke reden dan ook, tijdelijk onderbroken wordt of eventueel stopgezet. Deelnemers hebben in dit geval geen recht op schadevergoeding of vergoeding van kosten.
 • De KNZB is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken en/of andere problemen bij het versturen of de ontvangst van de prijzen.
 • De KNZB, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de actie en/of de door de KNZB ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

6. Slotbepalingen

 • Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze Actie kun je een e-mail sturen naar kevin.de.haan@knzb.nl
 • Op deze Actie en alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 • In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door KNZB.

Aldus opgemaakt te [Locatie], [Datum].