• Opleidingen

Kwalificatiestructuur Sport (KSS 2017)

17 februari 2023

Kwalificatiestructuur Sport

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in 2003, onder regie van NOC*NSF, een kwalificatiestructuur voor sportleiders ontwikkeld. Het formuleren van zo’n structuur biedt de mogelijkheid om sportopleidingen in Nederland op efficiëntere wijze te organiseren en samenwerking tussen opleidingsinstituten eenvoudiger te maken. Duidelijkheid voor zowel deelnemers als voor verenigingen als het gaat om niveau en kwaliteit van sportopleidingen.

Waarom KSS?
De Nederlandse sport drijft op voldoende, goed en gekwalificeerd sporttechnisch kader. Er is echter een groot tekort aan trainers en coaches, zowel in aantal als in kwaliteit. Een goede opleidingsinfrastructuur op het terrein van sportopleidingen levert een belangrijke bijdrage aan gegarandeerde kwaliteit van trainers en coaches in Nederland. Die kwaliteit is nodig voor gezonde en verantwoorde sportbeoefening.

Herijking
In opdracht van NOC*NSF/Academie voor Sportkader is in 2011 een start gemaakt met de herijking van de kwalificatiestructuur. Dit heeft geleid tot de Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012). Die bestaat uit een samenhangend geheel van kwalificatieprofielen voor trainer-coaches, instructeurs, officials en opleiders. De kwalificatiestructuur geeft op vijf verschillende niveaus aan welke competenties deelnemers na afloop van hun opleiding bezitten.

Alle KNZB opleidingen voldoen aan de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van het NOC*NSF. De laatste versie is KSS 2017.