• Schoonspringen

Officialbeleid

01 februari 2023

Shutterstock 83405686

1.2.1 Inleiding
Deze paragraaf beschrijft het beleid voor officials schoonspringen van de KNZB. In overleg met deskundigen op het terrein van reglementen en opleidingen officials is het beleid geleidelijk ingevoerd. In jurysporten is de uitslag per definitie subjectief, het is immers de mening van mensen en geen objectieve meetwaarde. Het doel van jureren op een wedstrijd is daarom om de “juiste” winnaar aan te wijzen en niet om altijd het perfecte cijfer te geven. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de juryleden de reglementen goed toepassen en op basis van kennis, ervaring en een acceptabele mate van overeenstemming cijfers toekennen. Het beoordelen van juryleden (doet het jurylid het wel goed) is een moeilijke taak. Bij de internationale wedstrijden van LEN en FINA wordt gebruik gemaakt van observatie door waarnemers (ervaren juryleden), die de wedstrijdjuryleden waarnemen en beoordelen. In Nederland wordt hetzelfde systeem gebruikt.

1.2.2 Official in twee stappen: opleiding en functioneren
Het beleid maakt onderscheid in twee stappen.
Als een kandidaat official de opleiding met een voldoende resultaat heeft afgrond, dan kan hij/zij de bevoegdheid aanvragen. De opleidingen worden in principe georganiseerd door een Regio. De examen eisen zijn vastgesteld door het bondsbestuur en opgenomen in het schoonspring-reglement. De bevoegdheden worden toegekend door het eigen Regiobestuur.
Met de bevoegdheid kan een official beginnen met de tweede stap het functioneren. Vanaf dat moment kan een official, na beoordeling, een status krijgen. Het status systeem wordt gecoördineerd vanuit het bondsbureau.
Officials die in aanmerking willen komen voor een status zodat zij mogen fungeren tijdens N(J)K’s en vervolgens in aanmerking kunnen komen voor FINA of LEN moeten dit zelf aangeven bij de Coördinator sportactiviteiten schoonspringen.
Het systeem van bevoegdheden en het toekennen van statussen door middel van status-classificatie wordt hierna beschreven.

1.2.3 Bevoegdheden en statussen
Het schoonspringen heeft drie bevoegdheden die los van elkaar staan. Deze zijn 6 beoordelaar schoonspringen, T jurysecretaris schoonspringen, 5 scheidsrechter schoonspringen.
Voor de bevoegdheid 6 en T worden opleidingen gegeven via de regio. Inmiddels is er ook een e-learning voor de theorie van T beschikbaar.
Voor de bevoegdheid 5 is het noodzakelijk een stage te volgen met een mondeling theorie-examen. Dit is alleen mogelijk nadat op verschillende niveaus als 6 enige jaren is gefunctioneerd met positieve beoordelingen.
Het ligt in de bedoeling door middel van internet een theorietoets te ontwikkelen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de toets die FINA momenteel al kent.
Er zal een nieuwe bevoegdheid speaker-schoonspringen (bevoegdheid Ts) worden geïntroduceerd. Ook zal er op termijn een stage gebruik DiveRecorder worden ontwikkeld die leidt tot de bevoegdheid Tc.

Officials met de bevoegdheid 6 kunnen na beoordeling de status A krijgen.

1.2.4 Schema van de officialstructuur

Officialontwikkeling


1.2.5 Jurylid, status A
Voor het voor de eerste maal toekennen van de A-status aan een beoordelaar schoonspringen 6 moet de beoordelaar een verzoek indienen bij de KNZB. De coördinator breedtesport schoonspringen zal dan een begeleidingstraject starten. De beoordelaar wordt, binnen een periode van maximaal twee jaar, beoordeeld op verschillende evenementen, door verschillende waarnemers. Als de beoordelaar een gemiddelde classificatie van 85% haalt en geen classificatie onder de 80% wordt de A-status toegekend. Van deze juryleden wordt verwacht dat zij nationale kampioenschappen en gelijkwaardige wedstrijden kunnen jureren.
Opleiding: zelfstudie, praktijkervaring.
Behoud van de A-status. De beoordelaar dient jaarlijks te functioneren tijdens diverse wedstrijden. Daarnaast dient het gemiddelde van zijn beoordelingen 85% of hoger te zijn. Zodra de internet module voor het testen van de theoriekennis gereed is dient de beoordelaar met A-status jaarlijks de test met een voldoende af te ronden.
Een beoordelaar verliest zijn A-status:
1. Indien de beoordelaar gedurende twee jaar niet heeft gefungeerd;
2. Als de beoordelaar partijdig blijkt bij een wedstrijd;
3. Als het lidmaatschap bij een KNZB vereniging wordt beëindigd.

(LEN/FINA).
Officials met een A-status kunnen kenbaar maken dat zij ambitie hebben om internationaal (LEN of FINA) te gaan jureren bij de Coördinator sportactiviteiten schoonspringen. Zij komen, als er ruimte is voor nieuwe officials, in een begeleidingstraject en kunnen vervolgens worden aangemeld bij de LEN of FINA.

1.2.6 Waarnemers
Bij elke KNZB-wedstrijd kan een ervaren beoordelaar aangewezen worden als waarnemer. Deze waarnemer zit naast of achter het jurypanel en beoordeelt dezelfde wedstrijdsprongen als het beoordelaarspanel. Resultaten van de beoordelingen worden verzonden aan de Coördinator sportactiviteiten schoonspringen en de Taakgroep reglementen schoonspringen van de KNZB.