• Schoonspringen

Officialbeleid schoonspringen

01 februari 2023

Shutterstock 83405686

1.2.1 Inleiding
Deze paragraaf beschrijft het beleid voor officials schoonspringen van de KNZB. In overleg met deskundigen op het terrein van reglementen en opleidingen officials is het beleid geleidelijk ingevoerd. In jurysporten is de uitslag per definitie subjectief, het is immers de mening van mensen en geen objectieve meetwaarde. Het doel van jureren op een wedstrijd is daarom om de “juiste” winnaar aan te wijzen en niet om altijd het perfecte cijfer te geven. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de juryleden de reglementen goed toepassen en op basis van kennis, ervaring en een acceptabele mate van overeenstemming cijfers toekennen. Het beoordelen van juryleden (doet het jurylid het wel goed) is een moeilijke taak. Bij de internationale wedstrijden van European Aquatics en World Aquatics wordt gebruik gemaakt van observatie door waarnemers (ervaren juryleden), die de wedstrijdjuryleden waarnemen en beoordelen. In Nederland wordt hetzelfde systeem gebruikt.

1.2.2 Official in twee stappen: opleiding en functioneren
Het beleid maakt onderscheid in twee stappen.
Als een kandidaat official de opleiding met een voldoende resultaat heeft afgrond, dan kan hij/zij de bevoegdheid aanvragen. De opleidingen worden in principe georganiseerd door een Regio. De examen eisen zijn vastgesteld door het bondsbestuur en opgenomen in het schoonspring-reglement. De bevoegdheden worden toegekend door het eigen Regiobestuur. Vanaf dat moment kan een official, na positieve beoordelingen in aanmerking komen voor fungeren tijdens N(J)K's en gelijkgestelde wedstrijden.

1.2.3 Schema van de officialstructuur

Officialopleidingen schoonspringen 2023

1.2.4 verlies bevoegdheid
Een beoordelaar verliest zijn officialbevoegdheid:
1. Als de scheidsrechter van een wedstrijd vaker een PV opmaakt dat de beoordelaar partijdig blijkt bij een wedstrijd;
2. Als het lidmaatschap bij een KNZB vereniging wordt beëindigd.

(European Aquatics/World Aquatics).
Officials met veel ervaring op N(J)K en gelijkwaardige wedstrijden kunnen kenbaar maken dat zij ambitie hebben om internationaal (LEN of FINA) te gaan jureren bij de Projectleider sport voor het schoonspringen. Zij komen, als er ruimte is voor nieuwe officials én een positief advies van de commissie officials en reglementen schoonspringen, in een begeleidingstraject en kunnen vervolgens worden aangemeld bij de EA en WA.

1.2.5 Waarnemers
Bij elke KNZB-wedstrijd kan een ervaren beoordelaar aangewezen worden als waarnemer. Deze waarnemer zit naast of achter het jurypanel en beoordeelt dezelfde wedstrijdsprongen als het beoordelaarspanel. Resultaten van de beoordelingen worden verzonden aan de commissie officials en reglementen schoonspringen van de KNZB.