• Verzekeringen

Aansprakelijkheids verzekering

26 maart 2024

Aansprakelijkheidsverzekering


(Dit is een afspiegeling van de polis. Rechten kunnen alleen ontleend worden aan de polis en polisvoorwaarden.)

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van aanspraken op schadevergoeding door derden, welke men volgens de wet verplicht is te vergoeden. Hierbij dient men vooral twee dingen in het oog te houden: 'volgens de Wet verplicht is'.
'Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering ook onze polis bepaalde voorwaarden heeft'.

Ad.1
Men moet hierbij niet vergeten, dat 'een derde' ook schade kan lijden, welke men volgens de Wet niet verplicht is te vergoeden.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Het gebeurt wel eens, dat een lid tijdens een zwemoefening of wedstrijd een bril breekt. Kan dit lid nu zeggen, dit is tijdens het zwemmen gebeurd dus moet de vereniging de kosten betalen?

Het antwoord hierop zal in zo goed als alle gevallen moeten luiden 'neen'. Immers de leden nemen door het deelnemen aan dezelfde sport, resp. wedstrijd, bepaalde risico's en men kan in bijna al deze gevallen dan ook moeilijk spreken van schuld of nalatigheid van de vereniging resp. medespeler.

Ad.2

In het algemeen kan men zeggen, dat in onze polis, zoals dit bij iedere aansprakelijkheidsverzekering het geval is, o.a. de volgende uitsluitingen staan vermeld:

Schade vergoeding vindt niet plaats indien:

  1. De schade het gevolg is van het houden, gebruiken of het besturen van motorvoertuigen;
  2. Schade is toegebracht aan goederen of dieren, welke de verzekerde: in huur, in gebruik, in beheer, ter bewaring of om welke reden dan ook onder zich had dan wel er werkzaamheden aan verrichtte.
  3. Indien de schade is ontstaan t.g.v. een datum gerelateerde storing, indien niet is voldaan aan de zorgplicht.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de aansprakelijkheid voor schade aan zwembaden. De aansprakelijkheid voor schade aan zwembaden, die een verzekerde in huur of gebruik heeft, is medeverzekerd indien daarvoor geen dekking bestaat krachtens een andere verzekering.

Verzekerden:
De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking aan de regio's, de aangesloten vereni­gingen, stichtingen alsmede aan de besturen van deze instanties.

Voorts zijn verzekerd de leden van de aangesloten verenigingen, stichtingen en de instructeurs, coaches, leiders en begeleiders van de door de KNZB of de aangesloten verenigingen gevormde ploegen, alsmede vrijwillige medewerkers wanneer zij ten behoeve van de verenigingen activiteiten verrichten.

Verzekeringsgebied:
De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Het verzekerd maximum bedrag is € 2.500.000,- per aanspraak met een eigen risico voor schade aan zaken van € 113,- per aanspraak. Voor zaken onder opzicht geldt een eigen risico van € 1.000,- per aanspraak.

Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, precies uit te leggen of iemand in bepaalde gevallen aansprakelijk is.

Teneinde deze vraag op te lossen sluit men juist een aansprakelijkheidsverzekering. Onze aansprake­lijkheids­verzekeraar neemt namelijk door derden ingestelde claims in behandeling en voert bovendien eventuele gedingen, indien het tot een proces mocht komen.

Hoe nu te handelen, indien men door een derde wordt aangesproken om een schade te vergoeden waarvoor men volgens die derde aansprakelijk is?
In eerste instantie dient te worden nagegaan of de veroorzaker(s) niet zelf een verzekering heeft (hebben), waarop het aansprakelijkheidsrisico is gedekt, bijvoorbeeld een aansprakelijkheids­ver­zekering voor particulieren (A.V.P.).

Minderjarigen zijn medeverzekerd op de AVP van de ouders, dat geldt eveneens voor meerderjarigen, die bij de ouders inwonen. De aansprakelijkheidsverzekering van de KNZB draagt namelijk een secundair karakter.

Blijkt de veroorzaker niet zelf verzekerd te zijn dan geeft men onmiddellijk kennis aan het Bondsbureau te Nieuwegein en zendt dan tevens het eventueel ontvangen schrijven waarbij men tot vergoeding van de schade wordt aangesproken, in. Je ontvangt dan een schade aangifteformulier dat moet worden ingevuld en toegezonden aan Zeker in Sport. Dit kan per mail of per post via Zeker in Sport (t.a.v. de afdeling schade), Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht. Hiertoe spreekt het vanzelf, dat men aan eventuele derden niet mag zeggen: 'Spreek ons maar aan, want wij zijn toch verzekerd' en zeker geen toezeggingen mag doen inzake eventuele vergoeding. Ook is het gewenst, dat men een van een derde ontvangen schrijven niet beantwoordt, dit wordt wel door de verzekeringsmaatschappij gedaan. Een eigen risico dient eerst te worden voldaan nadat de schade door de maatschappij is afgewikkeld.

De premie-afdracht verzekering geschiedt via de Bond.

ATTENTIE:
De hierboven omschreven verzekering moet men niet verwarren met een zg. reisverzekering. Elke vereniging zal zelf in voorkomend geval moeten bezien of een reisverzekering nodig is (denk om bagage!).

Besluit U om als vereniging in deze geen initiatieven te nemen, vermeld dit dan nadrukkelijk zodat Uw leden desgewenst zelf voor verzekering kunnen zorgen.