• Verzekeringen

Verzekeringen

26 maart 2024

Verzekeringen


“VRIJWILLIGERS” weer opgenomen in collectieve verzekeringen van de KNZB.

(Nagenoeg) alle gemeenten hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten. Het betreft dan een ongevallen- een aansprakelijkheidsverzekering en in een aantal gevallen ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Ter voorkoming van een dubbele dekking, dekking bij zowel KNZB als bij betreffende gemeente, was de KNZB voornemens per 2010 de dekking voor haar vrijwilligers uit haar collectieve verzekeringen te halen, waardoor de premieheffing naar de verenigingen kon worden verlaagd.

Inmiddels is gebleken dat de dekking van de collectieve verzekering van de gemeenten op onderdelen onduidelijkheden geeft en tekort schiet. Doordat de dekking per gemeente verschillend kan zijn bestaat het risico dat een vrijwilliger onverzekerd is. Dit komt bijvoorbeeld doordat de ene gemeente alleen vrijwilligers uit die plaats verzekeren, anderen meer naar de plaats van de activiteit kijken en weer anderen naar de plaats van de vrijwilligersorganisatie. Als men al een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft dan wordt vaak een stringente eis gehanteerd dat de begroting van een vereniging moet sluiten en anders keert men niet uit. Ten einde deze risico’s te voorkomen heeft de KNZB besloten ook de vrijwilligers van haar leden weer in de collectieve verzekeringen (zie onderstaand) mee te verzekeren.

In een enkel geval kan het evenwel beter zijn om een claim eerst in te dienen bij je eigen gemeente, omdat de dekking aldaar soms hoger is dan de dekking bij de KNZB. Voor de polisvoorwaarden aldaar verwijzen wij je naar deze site.

Heb je vragen voor wat betreft de collectieve verzekeringen van de KNZB (zie onderstaand), dan kun je contact opnemen met de de afdeling financiën via verzekeringen@knzb.nl.

Verzekeringen
Door de bond zijn drie collectieve verzekeringen afgesloten namelijk:

Download hier de leaflet KNZB collectieve verzekeringen

Is alleen een aansprakelijkheidsverzekering niet voldoende?
Steeds vaker ontvangt het bondsbureau vragen over het verschil tussen de KNZB ongevallen en WA-verzekering en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Hieronder geven wij een begripsomschrijving van deze verzekeringen.

KNZB ongevallenverzekering
Deze verzekering is van kracht voor de leden, bestuursleden, commissieleden en ereleden evenals de andere geregistreerde aangeslotenen van de bij de verzekeringnemer aangesloten verenigingen, exclusief de donateurs van de aangesloten verenigingen.

  • Onder een ongeval wordt verstaan: een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling wordt getroffen door een van buiten af op hem inwerkend geweld, waardoor hem in een ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht, mits aard en plaats van het letsel geneeskundig zijn vast te stellen.

Deze verzekering is geldig tijdens alle activiteiten uitgaande van de vereniging dus van zwemwedstrijd tot boswandeling.

  • Onder de kosten wordt onder andere verstaan: honoraria van artsen en kosten gemaakt voor verbandmiddelen, door een arts voorgeschreven medicijnen, behandeling/verpleging in een ziekenhuis, vervoer, aanschaf van door het ongeval noodzakelijk geworden prothesen. Fysiotherapeutische behandelingen worden alleen vergoed mits voorgeschreven door een arts.

Niet onder deze verzekering vallen: kosten voor schade aan brillen of contactlenzen, kledingschade, kosten voor huishoudelijke hulp of extra vervoerskosten of loon- of inkomstenderving. Op bepaalde voorwaarden is tandheelkundige behandeling als ongeval gevolg meeverzekerd echter tot maximaal het voor de kosten verzekerde bedrag en een eigen risico. Gebitsprothesen, stifttanden en kronen zijn uitgesloten.

KNZB aansprakelijkheidsverzekering
Ook deze verzekering is van kracht voor de leden, bestuursleden, commissieleden en ereleden evenals de andere geregistreerde aangeslotenen van de bij de verzekeringnemer aangesloten verenigingen, exclusief de donateurs van de aangesloten verenigingen.

Verder zijn verzekerd de instructeurs, coaches, leiders en begeleiders van de door de KNZB of de aangesloten verenigingen gevormde ploegen, evenals vrijwillige medewerkers wanneer zij ten behoeve van de verenigingen activiteiten verrichten.

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van aanspraken op schadevergoeding door derden, welke men volgens de wet verplicht is te vergoeden.

Hierbij moeten twee zaken in de gaten gehouden worden:

  1. ‘Volgens de Wet verplicht is’ . Ook ‘een derde’ kan schade lijden, welke men volgens de Wet niet verplicht is te vergoeden. Een voorbeeld: het gebeurt wel eens, dat een lid tijdens een zwemoefening of wedstrijd een bril breekt. Het lid zegt dan dat dit tijdens het zwemmen is gebeurd en dat de vereniging moet betalen. Het antwoord hierop zal in 99% van de gevallen ‘nee’ zijn. De leden nemen door het deelnemen aan dezelfde sport/wedstrijd, bepaalde risico’s waardoor in bijna alle gevallen moeilijk te spreken is van schuld of nalatigheid van de vereniging/medespeler.
  2. Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering heeft ook deze polis bepaalde voorwaarden. Een opsomming van schades die niet vergoed worden zijn: schade als gevolg van het houden, gebruiken of besturen van motorvoertuigen. De schade is toegebracht aan goederen of dieren welke de verzekerde in huur, in gebruik, ter bewaring of om welke reden dan ook onder zich had dan wel er werkzaamheden aan verrichtte. Indien de schade is ontstaan t.g.v. een datum gerelateerde storing, indien niet voldaan is aan de zorgplicht.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de aansprakelijkheid voor schade aan zwembaden. De aansprakelijkheid voor schade aan zwembaden, die een verzekerde in huur of gebruik heeft, is meeverzekerd indien daarvoor geen dekking bestaat krachtens een andere verzekering.

De ongevallen en WA-verzekering moet men niet verwarren met een z.g. reisverzekering. Elke vereniging zal zelf in voorkomende gevallen een reis/bagage verzekering moeten afsluiten (of de leden attenderen op dit feit zodat zij zelf een verzekering af kunnen sluiten).

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De persoonlijke aansprakelijkheid van verenigingsbestuurders staat op dit moment volop in de schijnwerpers. Bij de vaststelling van bestuursaansprakelijkheid speelt het geen rol van betekenis of de bestuurder zijn taak uitoefent als vrijwilliger of dat het een betaalde functie betreft. Een bestuurslid wordt geacht te functioneren zoals het een goede bestuurder betaamt. Hierbij wordt getoetst of de bestuurder niet te lichtvaardig tot zijn omstreden besluit is gekomen. Een bestuurder van een vereniging is wettelijk verplicht om de hem of haar opgelegde taken naar behoren uit te voeren. Het is mogelijk dat een bestuurder of bestuurders aansprakelijk gesteld worden door de vereniging wanneer zij hun taken niet goed uitvoeren.

Wat is het verschil tussen een ‘gewone; aansprakelijkheidsverzekering en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering?

  • De ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering verzekert de vereniging en hen voor wie zij verantwoordelijk is tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan derden.
  • De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakt fouten zowel intern als extern.

Interne aansprakelijkheid
Als een bestuurder zijn taak niet naar behoren uitvoert, kan de vereniging hem aansprakelijk stellen. De vereniging moet dan wel bewijzen dat er schade is ontstaan door het onbehoorlijk handelen van de bestuurder. In de praktijk is het vaak lastig om aan te geven wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Een voorbeeld kan een en ander verduidelijken. De penningmeester van een vereniging sluit met een aannemer een overeenkomst. Hij weet als penningmeester dat de financiële middelen van de vereniging daartoe eigenlijk ontoereikend zijn. Bovendien heeft hij over het sluiten van de overeenkomst niet eerst overleg gevoerd met de andere bestuursleden. In dit geval wordt er door de vereniging schade geleden als gevolg van het onbehoorlijke bestuur van de penningmeester. De vereniging kan ervoor zorgen dat bestuurders intern niet aansprakelijk worden gesteld door aan hen ‘decharge’ te verlenen voor het gevoerde beleid. Bestuurders kunnen door externe partijen echter dan nog steeds wel aansprakelijk worden gesteld.

Externe aansprakelijkheid
Een bestuurder kan dus altijd door een derde partij, dus iemand van buiten de vereniging, aansprakelijk worden gesteld. Voorwaarde daarvoor is dat de bestuurder persoonlijk kan worden verweten dat hij tegenover de derde onzorgvuldig heeft gehandeld. Een voorbeeld: de aannemer uit het vorige voorbeeld lijdt schade aangezien hij op het moment waarop blijkt dat de vereniging niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, al allerlei voorbereidende werkzaamheden heeft verricht en al met de werkzaamheden begonnen is. Nu de vereniging de overeenkomst niet kan naleven, zal de aannemer schade op de penningmeester willen verhalen en hem dus aansprakelijk stellen.