• Verzekeringen

Bestuurders aansprakelijksheids verzekering

26 maart 2024

Bestuurdersaansprakelijksheidsverzekering


Zitting hebben in het bestuur van een vereniging of stichting betekent vaak veel plezier en voldoening voor betrokkenen. De tijd die erin gestoken moet worden is vaak beperkt en met deze inzet wordt door menigeen vaak invulling gegeven aan persoonlijke en maatschappelijke behoeften. Maar daarnaast brengt het besturen van een vereniging of stichting ook een stuk verantwoordelijkheid met zich mee. Een bestuurlijke verantwoordelijkheid die in deze tijden kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid.


Per 1 juli 2006 zijn alle aangesloten verenigingen en stichtingen van de KNZB verzekerd voor deze aansprakelijkheid namelijk; door middel van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering biedt dekking voor de persoonlijke financiële gevolgen van een aanspraak tegen een bestuurder in verband met een “foutief” handelen of nalaten van deze bestuurder van de vereniging of stichting.

Een bestuurder van een vereniging of stichting is iedere natuurlijke persoon die als statutair bestuurder van de rechtspersoon (vereniging) is benoemd of gekozen en iedere natuurlijke persoon die, niet benoemd of gekozen als een statutair bestuurder van de rechtspersoon (vereniging/stichting), daden van bestuur ten behoeve van rechtspersoon(vereniging/stichting) verricht en die in verband met deze daden persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld als gevolg van:

  • Een schriftelijke vordering voor financiële schadevergoeding of;
  • Een civielrechtelijke procedure of;
  • Een strafrechtelijke vervolging als gevolg van een aanklacht of;
  • Een procedure van administratieve of toezichthoudende aard;
  • Ingediend tegen verzekerde persoon (bestuurder van de vereniging) voor een ‘fout’.

Een opsomming van ‘fouten’ waar een bestuurder van een vereniging mee te maken kan krijgen zijn onder meer: iedere daadwerkelijke of vermeende daad, nalatigheid, vergissing, onachtzaamheid, onjuiste of misleidende verklaring of plichtsverzuim begaan of gemaakt door een verzekerde persoon.

Hieronder tref je enkele schadevoorbeelden aan uit de praktijk:
Het bestuur van een toneelvereniging had een behoorlijke schuld en was een regeling met haar schuldeisers aan het treffen voor het aflossen van deze schulden. Het bestuur van de toneelvereniging had de claim van een decorbouwer niet betrokken in de afwikkeling van de schulden. Men was van mening dat de decorbouwer geen recht had op zijn geld in verband met slecht geleverde diensten. Hierdoor was het geld op toen de rechter bepaalde dat de decorbouwer toch betaald moest worden. De rechter was van oordeel dat het bestuur een onrechtmatige daad had begaan door het beschikbare geld niet evenredig te verdelen over alle schuldeisers. De bestuurders moesten een deel van de schuld zelf betalen.

Een bestuurder van een sportvereniging was bezig met de organisatie van een voetbaltoernooi. Hiervoor worden diverse zalen gehuurd. Bij het aangaan van de huurovereenkomst had de bestuurder naar redelijkheid kunnen inschatten dat de vereniging de huurprijs niet zou kunnen voldoen. Hiervoor zijn alle bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld. De bestuurders moesten zelf uiteindelijk opdraaien voor de kosten.

Een sportvereniging (of andere vereniging) is zelf aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de door haar gesloten overeenkomst voortvloeien. In bepaalde gevallen kan echter ook een bestuurder van de vereniging worden aangesproken wanneer de vereniging haar verplichtingen niet nakomt.

De verzekerde som voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bedraagt € 250.000,00 per vereniging en er is geen eigen risico van toepassing.

De polisvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Neem voor schademelding contact op via mail of per post via Zeker in Sport (t.a.v. de afdeling schade), Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht.

NB: aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend; in alle gevallen is de polistekst leidend.