• Verzekeringen

Ongevallen verzekering

26 maart 2024

Ongevallenverzekering


(Dit is een afspiegeling van de polis. Rechten kunnen alleen ontleend worden aan de polis en polisvoorwaarden.)


Onder een ongeval in de zin van de polis wordt verstaan:
een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling wordt getroffen door een van buiten af op hem inwerkend geweld, waardoor hem in een ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht, mits aard en plaats van het letsel geneeskundig zijn vast te stellen.

Het doel van de verzekering is de vergoeding van kosten voor geneeskundige behandeling (voor zover men niet elders recht op vergoeding van deze kosten heeft) als gevolg van deze ongevallen en een uitkering van een som ineens bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Onder de kosten voor geneeskundige behandeling wordt uitsluitend verstaan: de honoraria van artsen, alsmede de kosten gemaakt voor: verbandmiddelen, door een arts voorgeschreven medicijnen, behandeling en verpleging in een ziekenhuis, vervoer, aanschaffing van door het ongeval noodzakelijk geworden prothesen, een invalide‑ wagentje of een blindengeleidehond.
Deze kosten zullen worden vergoed voor zover het maken ervan redelijk was.

Uit hoofde van het hiervoor vermelde zal dus geen vergoeding worden verleend voor de fysiotherapeuti­sche behandelingen, welke niet op voorschrift van een arts hebben plaatsgevonden. Het zal voorts duidelijk zijn, dat evenmin als kosten voor geneeskundige behandeling in de zin van de polis zijn aan te merken: schade aan brillen of contactlenzen, kledingschade e.d., de kosten verband houdende met huishoude­lijke hulp of de extra vervoerskosten, welke men ten gevolge van een ongeval moet maken. Zo ook loon‑ of inkomstender­ving. Op bepaalde voorwaarden is tandheelkundige behandeling als ongevalsgevolg meeverzekerd. Schade aan gebitsprothesen zoals aan stifttanden, jacketkronen e.d. zijn uitgesloten.

Wat moet men doen na een ongeval? Een ongeval kan gemeld worden bij Zeker in Sport:

  • per mail via schade@zekerinsport.nl
  • per post via Zeker in Sport (t.a.v. afdeling schade), Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht
  • telefonisch op 088-5056811

Daarna wacht men rustig af tot de nota's inzake de geneeskundige behandeling zijn ontvangen. Deze nota's zendt men eerst naar zijn eigen maatschappij waarbij men is verzekerd. Worden deze nota's dan niet of niet geheel door de eigen maatschappij van de getroffene voldaan, dan stuurt men deze nota's of het schrijven van de eigen maatschappij, waaruit blijkt wat men niet vergoed heeft gekregen, naar Zeker in Sport.

In het geval dat men meent dat er ten gevolge van het ongeval algehele of gedeeltelijk blijvende invaliditeit is ontstaan, moet men dit eveneens berichten, zodat de maatregelen kunnen worden genomen om vast te stellen of er inderdaad sprake is van blijvende invaliditeit en zo ja, op welke uitkeringen men recht heeft volgens de polisvoorwaarden.

Verzekerden: Deze verzekering is van kracht voor de leden, bestuursleden, commissieleden en ereleden alsmede de andere geregistreerde aangeslotenen van de bij de verzekeringnemer aangesloten verenigingen, exclusief de donateurs van zowel de verzekeringnemer als van de aangesloten verenigingen.

Onder de polis zijn meeverzekerd alle personen – niet leden – tijdens de kennismakingslessen en kennisinstuiven van alle bij de KNZB aangesloten verenigingen. (Denk hierbij ook aan mini-polo, schoolsporttoernooien en Zwem­vier­daagse.) Nu iets omtrent de verzekerde bedragen en het dekkingsgebied: Verzekerde bedragen: per verzekerde en per geval.

Bij overlijden1.000
Bij invaliditeit15.000
Medische kosten (franchise 250)375
Revalidatie- of herscholingskosten2.000
Ziekenhuisopname a.g.v. ongeval per dag met een maximum van 365 dagen50
Coma a.g.v. ongeval per dag met een maximum van 365 dagen. (uitkering wordt toegevoegd aan ziekenhuisopname)50
Cosmetische chirurgie a.g.v. letsel vanuit een ongevalMax 5.000
Persoonlijke bezittingen: Indien een ongeval resulteert in een onmiddellijke ziekenhuisopname worden schade aan en kosten voor verloren, beschadigde of gestolen persoonlijke bezittingen als een direct gevolg van het ongeval.Max. 5.000
Begrafeniskosten: In geval een uitkering wordt verleend voor dood, betaalt AIG de redelijke begrafenis- en crematiekostenMax. 7.500
Huisaanpassing: In geval van lichamelijk letsel door een ongeval en op basis hiervan huisaanpassingen noodzakelijk zijn 80% vanMax. 5.000
Molest is standaard meeverzekerd
Bij paraplegia25.000
Bij quadriplegia50.000

Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht tijdens:

  1. Het deelnemen aan activiteiten op plaatsen en uren, welke door de KNZB resp. de besturen van de bij de bond aangesloten verenigingen dan wel de door de bond daartoe aangestelde commissies of functionarissen zijn aangewezen/vastgesteld;
  2. Bij het gaan naar de activiteiten, resp. het komen van de activiteiten welke uitgaan van de verenigingen resp. het Bondsbestuur, voor al de verzekerden, mits dit komen en gaan geschiedt op normale wijze en binnen normale tijd.

Wij wijzen er wel op dat, zoals dit bij iedere ongevallenverzekering het geval is, de bewijslast dat het ongeval gebeurd is onder omstandigheden waarvoor de polis dekking geeft, op de rechthebben­de rust. De verzekering is van kracht in de gehele wereld. De premie‑afdracht geschiedt via de KNZB.