• Schoonspringen

KNZB wedstrijdcircuit schoonspringen

Schoonspringen koprol

Doelstelling

Aanbod van wedstrijdvormen voor de verschillende niveaus springers binnen Nederland.
Begeleiding van verenigingen bij het organiseren van wedstrijden.
Inzet van jonge en recent gediplomeerde trainers en officials bij de organisatie van wedstrijden.

Het KNZB wedstrijdcircuit schoonspringen bestaat uit circuitonderdelen waar de beginnende springer tot en met de vergevorderde springer samen in een wedstrijd uitkomen. Ieder op hun manier en eigen niveau. De wedstrijd is in leeftijdsgroepen verdeeld.
Ook wordt de mogelijkheid voor X-diving gegeven.

Wedstrijd onderdelen

Het wedstrijdcircuit kent de hierna genoemde onderdelen. De leeftijd in 2024 bepaalt de leeftijdsgroep. Dit in afwijking van het reglement waarin wordt bepaald dat de leeftijd op 31 december van het jaar van de wedstrijddag bepalend is voor de leeftijdsindeling.

De wedstrijdgroepen zijn:

Circuit onderdeelLeeftijdsgroepgeb jaar
Circuit 1
E
2015 en later
Circuit 2
D
2013 en 2014
Circuit 3 breedtesport niveau (*)
C/B groep
2009-2012
Circuit 4 NK-niveau(*)
C/B groep
2009-2012
Circuit 5 breedtesport niveau (**)
A/S groep
2008 en eerder
Circuit 6 NK-niveau (**)
A/S groep
2008 en eerder
Circuit 7
Masters
2005 en eerder
Circuit 8 X-Diving (#)
17 en jonger
2007 en later
Circuit 9 X-Diving (#)
18 en ouder
2006 en eerder

opm *: De leeftijdsgroep C/B kan kiezen voor circuit 3 of 4, deze keuze geldt dan voor alle wedstrijden van dat seizoen.
opm **: De leeftijdsgroep A/S kan kiezen voor circuit 5 of 6 en de S kan ook kiezen voor circuit 7 Masters, deze keuze geldt dan voor alle wedstrijden van dat seizoen.
opm #: Deelnemers kunnen zowel deelnemen aan X-Diving als aan de circuitwedstrijd van de eigen leeftijdsgroep.

Aanvullende informatie

Deelname aan KNZB circuitwedstrijd schoonspringen

Inschrijving voor een circuitwedstrijd is mogelijk voor leden van Nederlandse KNZB verenigingen met een startvergunning en wordt gedaan op schoonspringen_knzb@live.nl.

In de uitnodiging staat de uiterste datum van inschrijven. Indien te laat ingeschreven zal de KNZB een administratieve naheffing opleggen conform de tarievenlijst.

Kosten voor deelname per circuitonderdeel per wedstrijddag staan in de uitnodiging. Het startgeld wordt na afloop van de wedstrijd doorbelast aan de verenigingen op basis van de inschrijvingen.

De inschrijving dient per springer te vermelden :

1. De naam van de springer

2. Het (dag-)startvergunningnummer van de springer

3. Aan welke circuitonderdelen de springer deelneemt

Opgave juryleden:
Daarnaast moet de inschrijving de namen van de juryleden bevatten (Zie hiervoor ook de bepalingen onder 5).

Sprongopgave
- Voor de circuits 3 tot en met 9 moeten de sprongen via diverecorder worden ingediend.
- De uiterlijke datum van invoeren wordt opgenomen in de uitnodiging.
- Voor circuits 1 en 2 hoeven geen sprongen te worden ingediend via diverecorder, de keuzesprong wordt op de wedstrijddag zelf gemeld aan de beoordelaar van dat onderdeel.

Kosten van deelname

De kosten van inschrijving kunt u vinden in de tarievenlijst De kosten worden op basis van inschrijving direct aan de vereniging gefactureerd; hiervan wordt geen apart bericht gestuurd.

Verplichting tot het aanmelden van juryleden

Alle deelnemende verenigingen zijn verplicht om juryleden voor de wedstrijddag aan te leveren. Op het inschrijfformulier moeten de namen van de juryleden gemeld worden. Verenigingen die geen eigen juryleden hebben, mogen juryleden van andere verenigingen vragen om voor hen te jureren. Inschrijvingen van verenigingen die geen jurylid melden worden apart gelegd en zijn op dat moment nog niet geaccepteerd. Het competitiesecretariaat zal een vereniging informeren als de aanmelding (nog) niet geaccepteerd is. Een jurylid kan maar voor één vereniging tegelijk uitkomen. Een opgegeven jurylid kan vooraf vragen niet te worden opgesteld in specifieke onderdelen van het programma (bv niet in categorie E of iets dergelijks). De organisatie zal in principe rekening houden met deze vooraf opgegeven voorkeuren. Afhankelijk van het aantal juryleden en deelnemers kan hiervan worden afgeweken. Zonder opgave vooraf is het jurylid voor de gehele wedstrijd inzetbaar, op de competitiedag zelf kunnen geen voorkeuren meer worden aangegeven.

De vereniging en het opgegeven jurylid dienen zorg te dragen voor vervanging als hij/zij door omstandigheden alsnog niet kan fungeren.

Indien na sluiting van de inschrijving voldoende juryleden beschikbaar blijken om ook alle verenigingen zonder jurylid toe te laten, dan zullen de inschrijvingen van al de verenigingen die geen jurylid hebben aangemeld alsnog worden geaccepteerd. Indien onvoldoende juryleden beschikbaar zijn, dan zullen de inschrijvingen van de verenigingen die geen jurylid leveren geen van allen worden geaccepteerd. De verenigingen en de KNZB zullen door het competitiesecretariaat op de hoogte worden gesteld over het definitieve besluit met betrekking tot de deelname door de verenigingen zonder jurylid.

Controleplicht van de startlijst door de deelnemende verenigingen

Verenigingen (secretariaat/trainer/coach) dienen na publicatie van de startlijst via de mail en/of website deze te controleren op juiste circuit indeling van hun eigen springers.

Indien de vereniging van mening is dat een springer in de het verkeerde circuit is terecht gekomen, dan kunnen wijzigingen tot 24 uur voorafgaand aan de wedstrijddag gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat. Indien de circuitleider van mening is dat een springer voor het verkeerde circuit is ingeschreven, dan zal hij de springer in het juiste circuit indelen en de vereniging hiervan op de hoogte stellen. Indien onjuiste indeling wordt geconstateerd na aanvang van het eerste onderdeel van de betreffende wedstrijddag en onjuiste indeling is ontstaan door onjuiste inschrijving zal de springer niet worden opgenomen in de einduitslag van de wedstrijddag. Deze maatregel geldt ook indien de betreffende springer door de circuitleider onjuist is ingedeeld en het na aanvang van de betreffende wedstrijd niet meer mogelijk is om de springer alsnog in het juiste circuit deel te laten nemen omdat het juiste circuit al van start is gegaan en betrokkene niet hoort te springen in een later te verspringen onderdeel. Controle op vergissingen in de indeling door de vereniging is daarom belangrijk.

Protesten KNZB circuitwedstrijd

Protesten tijdens de wedstrijddag kunnen aan de circuitleider worden bekend gemaakt tot uiterlijk 15 minuten na de wedstrijd respectievelijk uiterlijk 15 minuten na het bekendmaken van de gedetailleerde uitslag van de betreffende circuit onderdeel. De circuitleider is eindverantwoordelijke van de wedstrijddag.

De prijswinnaars

Aan het einde van elke wedstrijddag worden de prijswinnaars per circuitonderdeel bekendgemaakt en de nummer 1 tot en met 3 ontvangen een prijs van de organiserende vereniging.

De organisatie

De KNZB organiseert het Landelijk wedstrijdcircuit schoonspringen in samenwerking met een vereniging. Het programma bestaat uit 3 wedstrijddagen. Deelnemers mogen op basis van leeftijdsgroep, zoals die geldt voor de springer in 2023, deelnemen aan één van de circuits 1 tot en met 7. Daarnaast kunnen deelnemers kiezen voor circuits 8 of 9 X-Diving.