• Schoonspringen

Nederlandse Kampioenschappen

DSC00562 2

Algemene informatie

Samenstelling van het NK

De KNZB kent drie onderdelen voor de Nederlandse Kampioenschappen schoonspringen:

NKopzet

In het vervolg van de teksten over bovenstaande onderdelen worden de genoemde afkortingen gebruikt om de documenten vlotter leesbaar te maken.

De KNZB organiseert de Nederlandse Kampioenschappen schoonspringen in samenwerking met een vereniging, een samenwerkingsverband van verenigingen of een KNZB-regio. Een partij die een onderdeel het NK schoonspringen samen met de KNZB wil organiseren moet hiervoor solliciteren bij de KNZB. Als er geen verenigingen solliciteren voor de organisatie van de onderdelen NK-AL en NJK, dan zal de KNZB zelf zorgen dat de wedstrijden toch wordt gehouden. Het (O)NMK komt bij het ontbreken van sollicitaties te vervallen in dat jaar. De KNZB kan de verschillende onderdelen van de Nederlandse Kampioenschappen per jaar op een verschillende manier verdelen. De KNZB zorgt ervoor dat de verenigingen ruim van tevoren op de hoogte zijn van de organisatievorm van de Nederlandse Kampioenschappen.

De KNZB bewaakt bij het indelen van de programma’s dat alle springers de gelegenheid krijgen om een sportieve topprestatie te leveren door een optimale verdeling van de te springen onderdelen. In de volgende hoofdstukken staan per onderdeel van het kampioenschap de wedstrijdbepalingen omschreven. De KNZB (de coördinator commissie officials en reglementen) ziet er op toe dat de praktijk van de Nederlandse kampioenschappen schoonspringen en het officiële KNZB reglement schoonspringen met elkaar in overeenstemming blijven.

In het vervolg van de teksten over bovenstaande onderdelen worden de genoemde afkortingen gebruikt om de documenten vlotter leesbaar te maken.

Onderdelen van het N(J)K voor individuele programma's

De individuele onderdelen zijn:
● Leeftijdsgroep C: 1 meter en 3 meter;
● Leeftijdsgroep C: toren (oudste twee jaargangen 12 of 13 jaar op 31 december);
● Leeftijdsgroep B: 1 meter, 3 meter en toren;
● Leeftijdsgroep A: 1 meter, 3 meter en toren;
● Alle leeftijden (AL):1 meter, 3 meter en toren.

Onderdelen van het N(J)K voor synchroonspringen

De synchroon onderdelen zijn:
● Leeftijdsgroep C: 3 meter meisjes, jongens en mix-synchroon;
● Leeftijdsgroep A/B: 3 meter meisjes, jongens en mix-synchroon.
● Alle leeftijden: 3 meter dames, heren en mix-synchroon
● Alle leeftijden: toren dames, heren en mix-synchroon (jaargangen 12 jaar en ouder op 31 december).

Onderdelen van het NMK

Het NMK bestaat uit de onderdelen opgenomen in het F-reglement, artikelen MS2 en MS3.

Nederlands Kampioenschap - alle leeftijden (NK-AL)

Opzet van het NK-AL

De uitvoering van de NK-AL wordt voorgeschreven door het KNZB reglement schoonspringen. Het NK-AL Individueel bestaat uit een kwalificatiewedstrijd en een finale (er worden geen ½-finale’s gesprongen). Voor de synchroon onderdelen van het NK-AL wordt geen kwalificatie gesprongen. Het programma van de individuele kwalificaties en de individuele en synchroon finales moet voldoen aan de eisen van onderstaand overzicht:

NK2023ev

Bijzonderheden:
* 5 spronggroepen moeilijkheidsfactor van de sprongen opgeteld 10,0 of meer;
** 5 spronggroepen moeilijkheidsfactor van de sprongen opgeteld 12,0 of meer;
*** 6 spronggroepen moeilijkheidsfactor van de sprongen opgeteld 12,0 of meer;
# Bij (mix)synchroonspringen is de moeilijkheidsfactor van de eerste twee sprongen vast 2,0;
## Bij het torenspringen mogen de sprongen van het 10, 7½ en 5 meter platform worden gemaakt;
## Deelname aan NK-AL toren is toegestaan voor de leeftijdsjaargangen 12 jaar en ouder (op 31 december);
## Springers die op het moment van de wedstrijd jonger zijn dan 13 jaar mogen alleen gebruik maken van de 5 en 7½ meter.

Kwalificatie voor en deelname aan de finales van het NK-AL

Springers kunnen zich kwalificeren voor onderdelen van de finale voor de individuele onderdelen van het NK-AL door deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijd van het betreffende onderdeel. De 6 best geplaatste springers per onderdeel gaan door naar de finales van het NK-AL. Indien er twee of meer springers met het gelijke aantal punten op plaats 6 eindigen gaan zij allen door naar de finale.

Voor leden van de Nationale Selecties geldt een aanvullende regeling opgenomen in 4.5 Dispensatieregel voor leden van het Nationaal (jeugd) team.

Nederlandse Jeugd Kampioenschappen (NJK)

Opzet van het NJK

De uitvoering van het NJK wordt voorgeschreven door het KNZB reglement schoonspringen en bestaat uit onderdelen in de leeftijdsgroepen A, B en C. Het NJK individueel bestaat uit een kwalificatiewedstrijd en een finale (er worden geen ½-finale’s gesprongen). Het NJK synchroon kent alleen een finale.

Tijdens de individuele kwalificatiewedstrijd worden zowel de gelimiteerde als de ongelimiteerde sprongen gemaakt. In de finale van het NJK individueel worden alleen de ongelimiteerde sprongen gemaakt. De score van de ongelimiteerde sprongen in de finale wordt opgeteld bij de score van de gelimiteerde sprongen in de kwalificatie om de einduitslag van de finale te berekenen.

Het programma moet voldoen aan de eisen van het onderstaande overzicht:

NJK2023ev

Bijzonderheden:
* Bij het torenspringen geldt dat de sprongen van het 10, 7½ en 5 meter platform mogen worden gemaakt;
** Springers die op het moment van de wedstrijd jonger dan 13 jaar zijn mogen alleen gebruik maken van de 5 en 7½ meter;
** Deelname aan NJK toren C is in principe alleen toegestaan voor de C-jaargangen 12 en 13 jaar op 31 december. De Coördinator sportactiviteiten schoonspringen kan op basis van een gemotiveerde voordracht van een vereniging in uitzonderlijke gevallen besluiten jongere springers toe te laten;
*** Bij (mix)synchroonspringen is de moeilijkheidsfactor van de eerste twee sprongen vast 2,0.

Kwalificatie voor en deelname aan de finale van het NJK

Springers kunnen zich kwalificeren voor onderdelen van de individuele finale van het NJK door deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijd NJK voor het betreffende onderdeel. De 6 best geplaatste springers per onderdeel gaan door naar de finales van het NJK. Indien er twee of meer springers met het gelijke aantal punten op plaats 6 eindigen gaan zij allen door naar de finale.

Voor het NJK synchroon is er alleen een finale.

Tickets

Aanvullende bepalingen N(J)K

Kampioenstitels NK-AL en NJK

Bij de Nederlandse kampioenschappen voor alle leeftijden behaalt de winnaar bij het individueel springen de titel
"Kampioen van Nederland 1m, 3m of toren"
en de winnaars bij het synchroonspringen de titel:
“Kampioen (mix) synchroonspringen van Nederland 3m of toren”

Bij het Nederlands jeugd kampioenschap behaalt de individuele winnaar van een leeftijdsgroep de titel:
"Kampioen van Nederland 1m, 3m of toren in de leeftijdsgroep A, B of C" .
En bij het synchroonspringen de titel:
“Kampioen (mix-) synchroonspringen 3m in de leeftijdsgroep A/B of C”.

Als bewijs voor het behaalde kampioenschap ontvangt de winnaar, respectievelijk de beide springers van het winnende duo bij synchroonspringen een bondsdiploma en een gouden (verguld zilveren) medaille namens het bondsbestuur.

Onder verwijzing naar artikel F20.8.3 en F20.8.5 tonen personen zich een titel of medaille waardig door plaatsing via de kwalificatie voor de finales van het N(J)K.

De einduitslag van het Nederlands Kampioenschap

In de einduitslag van een onderdeel van de Nederlandse Kampioenschappen worden alle springers opgenomen die in de kwalificatie en/of de finale hebben gesprongen.
In de uitslag staan eerst de springers die hebben deelgenomen aan de finale in volgorde van de uitslag van de finale met de score behaald in de finale.
Vervolgens, volgend op de plaatsen van de finalisten, staan de springers die hebben deelgenomen aan de kwalificatie en niet hebben deelgenomen aan de finale in de volgorde van de resultaten van de kwalificatiewedstrijd, met de score van de kwalificatie.

De KNZB schoonspringtrofee

De KNZB schoonspringtrofee is de verenigingsprijs voor de Nederlandse kampioenschappen.

Puntentelling individuele onderdelen
Per individueel onderdeel krijgt, op basis van de totale einduitslag van het N(J)K, alleen de hoogst genoteerde springer per Nederlandse vereniging punten. Hiervoor wordt bij de individuele onderdelen een aparte geschoonde trofee uitslag gemaakt waarin steeds alleen de hoogst genoteerde springer per vereniging per onderdeel is opgenomen. Op basis van de plaatsing in die “trofee-uitslag” worden punten aan de vereniging toegekend.

KNZBTrofeetelling

Puntentelling synchroon onderdelen
het synchroonspringen wordt de niet geschoonde uitslag gebruikt. Alleen de hoogst genoteerde synchroon springer van elke (Nederlandse) vereniging krijgt per synchroon onderdeel punten. De helft van de score behorend bij de behaalde plaatsing van de hoogst genoteerde springer wordt daarbij toegekend aan de vereniging. Voorbeeld: Het synchroon duo op de 1e plaats bestaat uit twee springers van vereniging A. Vereniging A krijgt 6,5 punten. Het team op de 2e plaats bestaat uit een springer van vereniging A en vereniging B. Vereniging B krijgt 5,5 punt en vereniging A krijgt geen punten meer. Etc.

Uitslag KNZB schoonspringtrofee
De behaalde punten uit de individuele onderdelen en de synchroon onderdelen worden per vereniging bij elkaar opgeteld. De vereniging met de meeste punten wint de trofee.

Inschrijven en opgave sprongen

Inschrijven
De verenigingen ontvangen een uitnodigingsbrief van de KNZB. Hierin staat o.a. de uiterlijke inschrijfdatum voor de N(J)K. Ook wordt vermeld naar wie de springlijsten en de aanmeldingen moeten worden verzonden.

Inschrijven, springlijsten en sprongwijzigingen na de termijnen opgenomen in de uitnodiging
In de uitnodiging voor wedstrijden van de KNZB-competities en het Nederlands kampioenschap staat de termijn waarop inschrijving moet plaats vinden en wanneer de springlijsten moeten zijn ingeleverd respectievelijk opgegeven via DiveRecorder.

Inschrijven van springers na de datum van sluiting van de inschrijftermijn worden tot en met dag 6 om 23:59 vóór de wedstrijd (wedstrijddag niet meegerekend) alsnog geaccepteerd onder gelijktijdige facturatie door de KNZB van een administratieve boete per inschrijving en de inschrijfgelden. Vanaf dag vijf vóór de eerste wedstrijddag van de betreffende wedstrijd is inschrijving niet meer mogelijk.

Indien de springlijsten na de in de uitnodiging opgenomen inleverdatum worden opgestuurd of opgegeven in DiveRecorder worden deze alsnog geaccepteerd tot en met dag 3 om 23:59 voor de dag van de start van de eerste wedstrijddag van de wedstrijd onder gelijktijdige belasting facturatie door de KNZB van een administratieve boete per springlijst. Vanaf de tweede volle dag vóór de eerste wedstrijddag van de wedstrijd is het niet meer mogelijk springlijsten op te geven. Springers waarvoor de lijst niet tijdig is ingediend worden automatisch gediskwalificeerd voor het betreffende onderdeel.

Sprongwijzigingen op ingediende lijsten kunnen tot 16:00 van de dag vóór de dag van de betreffende wedstrijd worden ingediend. Sprongwijzigingen na dit tijdstip en vóór aanvang van het eerste wedstrijdonderdeel van de wedstrijddag zelf kunnen worden ingediend onder gelijktijdige facturatie door de KNZB van een administratieve boete per gewijzigde sprong. Omwisselen van twee sprongen wordt gezien als twee sprongwijzigingen. Na aanvang van het eerste wedstrijdonderdeel zijn sprongwijzigingen voor onderdelen op die dag niet meer mogelijk. Uitzondering hierop zijn de sprongwijzigingen voor een finale die mogen worden ingediend in het halve uur na de kwalificatie voor dat finale onderdeel.

De administratieve boete per geval (per te laat ingeschreven springer, per te laat ingediende springlijst of per gewijzigde sprong voor aanvang van de eerste wedstrijd) is opgenomen in de tarievenlijst KNZB onder C14.5 laatste regel.

Bijzondere bepaling voor de samenstelling van het duo bij synchroonspringen
Bij het synchroonspringen mag na sluiten van de inschrijftermijn tot 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd één van de springers van het duo worden vervangen door een andere springer. Deze springer dient te hebben deelgenomen aan een onderdeel van de kwalificatiewedstrijden (individueel of synchroon) op de 3 meter respectievelijk toren.

Kosten voor deelname

De kosten voor deelname aan de kwalificatiewedstrijd en de finale worden van tevoren bekend gemaakt. De kosten worden door de KNZB automatisch gefactureerd aan de hand van de inschrijfformulieren, zonder begeleidend schrijven. Inschrijven leidt tot een factuur waarbij als meetmoment de sluiting van de inschrijftermijn geldt, tenzij de inschrijving later alsnog is toegevoegd. De hoogte van de inschrijfgelden is opgenomen in de tarievenlijst van de KNZB.

Nederlandse sportnationaliteit voor NK deelname

Het NK is in principe een “besloten” wedstrijd, deelname van springers is alleen mogelijk voor springers die in het bezit zijn van de zogenaamde “Nederlandse sportnationaliteit”. De Nederlandse sportnationaliteit wordt uitgelegd onder punt 3.2 Algemene informatie schoonspringen.

Springers die in de EU trainen en niet in het bezit zijn van de Nederlandse sportnationaliteit kunnen door tussenkomst van het bondsbureau verzoeken om buiten mededingen, als gastspringer, deel te mogen nemen aan het N(J)K. Het toepassen van deze regeling wordt uitgevoerd door de Projectleider schoonspringen van de werkorganisatie van de KNZB, hierover wordt advies ingewonnen bij deskundigen. Bij de overweging wordt gekeken of de buitenlandse deelnemer een meerwaarde heeft voor de Nederlandse deelnemers en het toernooi hierover wordt advies ingewonnen bij deskundigen. Een dergelijke springer wordt toegevoegd aan het aantal springers in het eerste onderdeel van het gekozen wedstrijdonderdeel van de NJK of NK-Al. Indien hij of zij een score haalt die groter is dan of gelijk is aan de laagst geplaatste deelnemer in de volgende ronde wordt betreffende springer ook aan volgende ronde toegevoegd. Voorbeeld: er is een kwalificatie A met 8 springers+1 gast. De springer nummer 6 van de kwalificatie heeft 340 punten en de gast heeft 341 punten. Dan mag de gast ook in de finale mee springen. Indien de gast maar 339 punten heeft gehaald in de kwalificatie mag hij of zij niet mee springen in de finale.

Opzet tijdschema wedstrijdonderdelen N(J)K

Nederlandse Masters Kampioenschappen (NMK)

Organiseren van het NMK

Organisatie: De KNZB organiseert de Nederlandse Masters kampioenschappen schoonspringen in samenwerking met een vereniging, een samenwerkingsverband van verenigingen of een KNZB-regio. Een partij die een NMK schoonspringen samen met de KNZB wil organiseren moet dit aangeven bij de KNZB die vervolgens besluit of het NMK wordt toegewezen. Als er geen verenigingen solliciteren voor de NMK of delen daarvan, dan zal dit evenement voor dat seizoen vervallen.

In Nederland sluit de jongste leeftijdsgroep van de categorie Masters aan op de leeftijdsgroep A. Dit betekent dat in Nederland al vanaf de leeftijdsjaargang van en met 19 jaar kan worden deelgenomen aan Masters wedstrijden. Een masters wedstrijd kan alleen als Nederlands Masters kampioenschap worden erkend als voor Nederlandse springers ook de leeftijdscategorie 19-24 is opgenomen voor de individuele onderdelen en de leeftijdscategorie 38-49 voor synchroon springen.