• Algemene wedstrijdzaken

Tucht, beroep- en protestzaken

Tucht- en beroepszaken

Tuchtrecht gaat over het bestraffen van overtredingen. Er is sprake van een overtreding als je handelt in strijd met de statuten, reglementen, beroepscode en/of besluiten van organen van de KNZB.
Het tuchtrecht van de KNZB is vastgelegd in het tuchtreglement. Het tuchtreglement bevat alle regels die gaan over het tuchtrecht, zoals de overtredingen, straffen en procedures.

BELANGRIJKE MEDEDELING:
Per 1 juli 2017 worden tuchtzaken op het gebied van seksuele intimidatie, matchfixing en doping niet meer door de Tuchtcommissie van de KNZB behandeld maar door het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR).

Voor meer informatie over het ISR ga naar www.instituutsportrechtspraak.nl.

Organen

De KNZB heeft 2 onafhankelijke tuchtorganen die zich bezighouden met het bestraffen van overtredingen: de Tuchtcommissie (inclusief de Tuchtrechter) en de Commissie van Beroep. Daarnaast is met ingang van seizoen 2020-2021 de aanklager geïntroduceerd.

De Aanklager
Binnen 24 uur na de wedstrijd, waarin een incident heeft plaatsgevonden die in aanraking komt voor de tuchtrechtspraak, stelt de scheidsrechter een rapport op in het Official Portal. Dit rapport komt terecht bij de aanklager, welke een beslissing neemt over het wangedrag. De aanklager stuurt zijn besluit uiterlijk op dinsdag om 12.00 uur via een e-mailbericht naar het zwembond e-mailadres van de betreffende vereniging. Dit bericht gaat niet naar de betreffende spelers zelf.

De aanklager heeft drie beslismogelijkheden:

 • De zaak doorsturen naar de tuchtcommissie. Het gaat hierbij om complexe of ernstige zaken. De beklaagde wordt gevraagd een verweer (pdf) in te dienen welke door de verenigingssecretaris in Sportlink ingevoerd zal moeten worden.
 • Een schikkingsvoorstel doen welke naar het zwembond e-mailadres van de vereniging wordt verstuurd. Dit kan een schorsing, een voorwaardelijke straf of een boete zijn of een combinatie. De beklaagde beslist of hij/zij dit voorstel accepteert of verwerpt.
  • Indien betrokkene het schikkingsvoorstel accepteert, hoeft hij niet te reageren.
  • Indien betrokkene niet reageert voor de donderdag 12.00 volgende op de dag dat het schikkingsvoorstel is verstuurd, wordt hij geacht het schikkingsvoorstel geaccepteerd te hebben. Indien het schikkingsvoorstel is geaccepteerd, wordt de in het schikkingsvoorstel vervatte sanctie onherroepelijk en staat hiertegen geen beroep meer open.
  • Indien de beklaagde de schikking wilt verwerpen zal hij/zij hiervoor een verweer in moeten dienen voor donderdag 12.00 uur. Deze zal door de vereniging via Sportlink ingevoerd moeten worden. De zaak zal op de donderdag avond worden behandeld door de Tuchtcommissie/Tuchtrechter en uiterlijk op de dag na behandeling wordt de uitspraak verzonden naar het zwembond e-mailadres van de vereniging.
 • Seponeren. Dit kan in het geval van een technische UMV, een persoonsverwisseling of als de rapportage van de scheidsrechter aanleiding hiertoe geeft. Hiermee is de zaak afgedaan.

De Tuchtcommissie
De tuchtcommissie behandelt de zaak inhoudelijk, waarbij het voor de beklaagde naast het schriftelijk verweer ook mogelijk is een mondelinge toelichting te geven.De dag na behandeling doet de tuchtcommissie uitspraak. De beslissing wordt naar de vereniging gestuurd. De uitspraak kan uiteenlopen van seponeren tot levenslange uitsluiting. Als de gedaagde en de aanklager akkoord gaan, is de zaak afgedaan. De beklaagde en/of aanklager hebben de mogelijkheid tot beroep. De partij die niet akkoord gaat dient een beroepschrift in te dienen. De andere partij krijgt de mogelijkheid hierop te reageren. Het beroep schort de uitvoer van de straf niet op. Het is wel mogelijk een verzoek tot opschorting in te dienen. Het beroep dient uiterlijk 5 werkdagen na de uitspraak ingediend te zijn. Er is nu ook de mogelijkheid om bij verbaal wangedrag in hoger beroep te gaan bij de tuchtcommissie

Als je de statuten, reglementen of een besluit van een orgaan van de KNZB overtreedt, komt je zaak ook bij de Tuchtcommissie terecht.

Tuchtrechter
De Tuchtrechter maakt onderdeel uit van de Tuchtcommissie, maar behandelt andere overtredingen dan de Tuchtcommissie. De Tuchtrechter mag alleen oordelen over de volgende overtredingen:
Beledigen in woord en/of gebaar;
Schelden;
Het tonen van gebrek aan eerbied.

Als je de scheidsrechter beledigt, uitscheldt of geen eerbied toont, krijg je van de scheidsrechter een rode kaart. De zaak komt dan bij de Tuchtrechter terecht. De Tuchtrechter behandelt de zaak en deelt een passende, vaak standaard straf uit. Men kan tegen de uitspraken van de enkelvoudige tuchtkamer in beroep en zal in tweede instantie door de meervoudige tuchtkamer worden behandeld.

Commissie van beroep
De Commissie van Beroep is ook een onafhankelijk orgaan van de KNZB, maar mag alleen beroepszaken behandelen. Als je het als betrokkene niet eens bent met het oordeel van de tuchtcommissie, kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep zal dan nog een keer naar jouw zaak kijken en opnieuw uitspraak doen.

Klacht indienen

Er zijn een aantal manieren waarop een klacht worden ingediend:

 • Scheidsrechter

Ten eerste door de scheidsrechter. De scheidsrechter ziet dat je tijdens de wedstrijd een overtreding maakt en stuurt je hierna weg. De scheidsrechter meldt dit op het wedstrijdformulier en stuurt deze met de klacht erop binnen 48 uur na de wedstrijd via de official portal naar de aanklager.

 • Vereniging

Verenigingen kunnen ook een klacht indien bij de aanklager. Als jij als lid zelf een klacht wilt melden bij de aanklager, dan moet dit via jouw vereniging. Een klacht moet schriftelijk (via de mail) worden ingediend en naar het bondsbureau worden gestuurd (tuchtcommissie@knzb.nl). Het bondsbureau zal de klacht naar de aanklager sturen die zal beslissen of hij deze klacht kan behandelen of dat deze doorgezet dient te worden naar de tuchtcommissie. Het bondsbureau zal een bevestiging van ontvangst naar de aangeklaagde en zijn/haar vereniging versturen en informeren door welke instantie de zaak behandeld zal worden.

Verweer

Als de klacht bij de aanklager terecht is gekomen, stelt de aanklager jou als aangeklaagde, via het zwembond emailadres van jouw vereniging, in kennis van de tegen jou ingediende klacht. Je hebt dan het recht om verweer te voeren. Het verweer dient de dag van de behandeling (donderdag) vóór 12 uur in Sportlink Club ingevoerd te zijn. Het verweerschrift ( in PDF) moet worden geüpload in Sportlink Club van jouw vereniging.

In principe heb je recht op schriftelijk verweer, maar als je erom vraagt heb je ook het recht om naast het schriftelijk verweer je mondeling te komen verweren. Dat houdt in dat wanneer de Tuchtcommissie bij elkaar komt je jouw kant van het verhaal mondeling mag toelichten.

Bij verbaal wangedrag kun je alleen het recht van schriftelijk verweer (in PDF) en is er geen mogelijkheid om je mondeling te komen verweren. Verweer kun je indienen tot uiterlijk donderdag, na de betreffende wedstrijd, vóór 12 uur Het verweerschrift (in PDF) moet worden geüpload in Sportlink Club van jouw vereniging.

Behandeling van de klacht

Tuchtcommissie
De Tuchtcommissie komt elke donderdagavond na de wedstrijd bijeen. Tijdens de zitting behandelen zij jouw verweer (als je dit hebt ingediend) en overleggen over de zaak. De Tuchtcommissie kan beslissen om geen verdere maatregelen te nemen of om een straf of boete op te leggen. Over de strafmaat wordt binnen de Tuchtcommissie overlegd en zal uiterlijk vrijdag voor 14.00 uur tot een uitspraak komen. Deze zal via een mail verzonden worden naar het zwembond e-mailadres van de vereniging. Voor de uitspraak kun je dan ook bij jouw eigen vereniging navraag doen. Tevens zal er een verkorte uitspraak op de website komen te staan.

Tuchtcommissie
De Tuchtcommissie zendt binnen één werkdag na het nemen van haar beslissing deze naar het zwembond emailadres van jouw vereniging. Dit is meestal de vrijdag na de wedstrijd waarin de overtreding is gemaakt. De vereniging zal jou dan inlichten over de uitspraak. Ben je als aangeklaagde geen lid van een vereniging, dan wordt de uitspraak naar je eigen(e-mail)adres gestuurd.

Tuchtrechter
De Tuchtrechter stuurt uiterlijk de vrijdag na de wedstrijd de uitspraak naar jouw vereniging. De vereniging licht jou vervolgens in over de uitspraak in jouw zaak.
De scheidsrechters ontvangen ook een afschrift van de uitspraak.

Hoger beroep

Ben je het niet eens met de uitspraak van de Tuchtcommissie, dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.
In een aantal gevallen staat geen beroep open:

 • Je hebt geen verweer gevoerd.
 • Het gaat om een uitspraak van de Tuchtrechter.
 • Er is als straf berisping opgelegd.

Beroep instellen

Beroep instellen kan alleen als je partij bent bij de zaak: je hebt dus de klacht ingediend of je bent de aangeklaagde. De partij die in beroep komt maakt een zaak aanhangig bij de Commissie van Beroep door het indienen van een verzoekschrift, met de reden van het beroep. In het verzoekschrift geef je duidelijk aan waarom je het niet eens bent met de uitspraak van de Tuchtcommissie.

Hoger beroep kun je instellen binnen 5 dagen nadat je de uitspraak van de Tuchtcommissie hebt ontvangen. Het beroep moet je sturen naar cvb@knzb.nl. Het verzoek tot beroep wordt via de mail door de KNZB bevestigd.

Behandeling hoger beroep bij Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep behandelt het beroep in principe schriftelijk, tenzij zij van mening is dat dit mondeling moet gebeuren. Dit gebeurt wanneer de Commissie van Beroep besluit tot heropening van het vooronderzoek of een hernieuwde mondelinge behandeling. De zaak wordt ook mondeling behandeld als je als aangeklaagde uitdrukkelijk om een hernieuwde mondelinge behandeling vraagt.

Uitspraak hoger beroep

De Commissie van Beroep kan drie besluiten nemen:

 1. De uitspraak van de Tuchtcommissie bevestigen. In dit geval blijft de uitspraak van de Tuchtcommissie in stand en blijft de uitspraak dus hetzelfde.
 2. De uitspraak van de Tuchtcommissie wijzigen. De Commissie van Beroep is het dan niet eens met het oordeel van de Tuchtcommissie. Zij vindt bijvoorbeeld dat 2 wedstrijden schorsing genoeg is in plaats
 3. van de 3 wedstrijden die door de Tuchtcommissie zijn opgelegd. De Commissie van Beroep past in dat geval de opgelegde straf aan en legt een nieuwe straf op.
  De uitspraak van de Tuchtcommissie vernietigen. In dit geval is de Tuchtcommissie van mening dat je de overtreding niet hebt gemaakt of dat je inmiddels al voldoende gestraft bent.

Ook de uitspraak van de Commissie van Beroep wordt via jouw vereniging toegestuurd, tenzij je geen lid bent van een vereniging. In dat geval wordt deze rechtstreeks naar jou toegestuurd.

Opschorting straf

Als je beroep indient, blijft je straf gewoon gelden en mag je geen wedstrijden spelen. De Commissie van Beroep kan echter bepalen dat je straf wordt opgeschort. Dit betekent dat je straf wordt uitgesteld tot de definitieve uitspraak van de Commissie van Beroep. Wil je opschorting van je straf, dan moet je zelf een verzoek hiertoe indienen bij de Commissie van Beroep. Dit verzoek moet bij het verzoekschrift dat je naar cvb@knzb.nl stuurt, worden meegestuurd. De Commissie van Beroep beantwoordt dit verzoek binnen 5 werkdagen.

Als het verzoek tot opschorting niet wordt toegekend, gaat de straf van de Tuchtcommissie gewoon in en mag je in afwachting van de uitspraak van de Commissie van Beroep niet meedoen aan wedstrijden.

Als het verzoek wel wordt toegekend, gaat de straf van de Tuchtcommissie nog niet in en mag je zonder strafoplegging de uitspraak van de Commissie van Beroep afwachten. Je kunt in dat geval dus gewoon meedoen aan wedstrijden. Word je in de uitspraak van de Commissie van Beroep vrijgesproken, dan vervalt je straf. Wordt de uitspraak van de Tuchtcommissie bevestigd, dan gaat de straf alsnog in.

Kosten

Bij een tuchtzaak zijn er twee soorten kosten:

 • Administratiekosten

Als je als aangeklaagde een straf krijgt opgelegd, komen hier de behandelingskosten bovenop. Als je wordt vrijgesproken, kunnen er nooit kosten aan je worden opgelegd.

 • Boetes

Als straf voor het maken van een overtreding kan een boete worden opgelegd.
De hoogte van de kosten kan je vinden in de Tarievenlijst.

Publicatie van uitspraken

De uitspraken van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep worden gepubliceerd op de KNZB site. De KNZB doet dit om de transparantie vanuit de organisatie naar haar leden te vergroten. De uitspraken zijn wel geanonimiseerd. De uitspraken vind je in het navigatiemenu bovenaan deze pagina.

De publicatie van de Tuchtcommissie bevat slechts het wedstrijdnummer, de wedstrijd, de vereniging waar aangeklaagde lid is, de overtreding en de oplegde straf. Er worden geen namen genoemd.

De publicatie van de Commissie van Beroep is wat uitgebreider. Hierin worden ook de overwegingen van de Commissie van Beroep meegenomen, zodat voor iedereen duidelijk is waarom de Commissie van Beroep tot een bepaalde uitspraak is gekomen. Ook hierin worden geen namen genoemd.